Skip to main content

Obowiązek informacyjny


Administratorem Twoich danych osobowych jest Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej: Willis Towers Watson Polska).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z Twoim kontaktem telefonicznym lub wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną lub wystosowaniem zapytania w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Willis Towers Watson Polska z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Willis Towers Watson Polska.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. Twoja zgoda na przetwarzanie danych umożliwia nam przedstawienie Ci oferty usług, informacji o organizowanych przez Willis Towers Watson Polska wydarzeniach oraz bieżących informacji ze świata ubezpieczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie – nie będzie to miało wpływu na to, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody było zgodne z prawem. Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Willis Towers Watson Polska będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Willis Towers Watson Polska. Ponadto Willis Towers Watson Polska będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych na czas wymiany wiadomości między Tobą a Willis Towers Watson Polska, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Willis Towers Watson Polska. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co można zrealizować przez wysłanie wiadomości na adres WTW-PL.Marketing@willistowerswatson.com.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: WTW-PL.Ochronadanych@willistowerswatson.com

Contact Us