Skip to main content
Publikacja

Aon i Willis Towers Watson łączą siły by wspierać klientów w poruszaniu się po coraz bardziej złożonym świecie

Corporate Risk Tools and Technology|Cyber Risk Management|Future of Work|Health and Benefits
Climate Risk and Resilience

Podpis Greg Case i John Haley | październik 20, 2020

Połączona i wzmocniona na niecodzienną skalę nowa struktura pod nazwą Aon będzie pomagać klientom w poruszaniu się po dzisiejszych wyzwaniach i rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów.

Klienci już chcą czegoś innego. Wkrótce zaczną się tego domagać.

EY Report | Nextwave Insurance

Nasz świat stał się bardziej zmienny – pod względem gospodarczym, demograficznym i geopolitycznym – niż kiedykolwiek wcześniej. Nasiliły się również wzajemne powiązania. Stwarza to wyjątkowe możliwości, lecz również niebywałą niepewność i ryzyko, przy czym zagrożenia są poważniejsze i bardziej współzależne niż dotąd.

Aon i Willis Towers Watson dzielą wspólne zobowiązanie. Naszym celem jest wspieranie klientów w sprostaniu szybko zmieniającym się, coraz bardziej złożonym i wzajemnie powiązanym wyzwaniom. Każda z firm ma w tym zakresie swoje, odmienne dokonania. Wypracowaliśmy komplementarne rozwiązania, możliwości, zestawy umiejętności i zasoby wiedzy. Niemniej, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Potrzeby klientów niezmiennie wyprzedzają tempo wprowadzania innowacji, ujawniając niepokojącą lukę. Tymczasem rozwiązania wykraczają poza możliwości firmy Aon lub Willis Towers Watson, gdy działają one w pojedynkę. Zrozumieliśmy, że aby kompleksowo obsłużyć klientów ze wszystkich branż i regionów geograficznych, musimy wyjrzeć poza własne organizacje i specjalizacje.

Połączenie Aon z Willis Towers Watson to śmiały krok, dzięki któremu ustanawiamy nowy standard innowacyjności i dbania o klienta.

Korzyści płynące z fuzji:

 • Głębsze rozpoznanie klientów — objawiające się lepszym doradztwem i bardziej dogłębną znajomością poszczególnych segmentów i regionów geograficznych
 • Wzmocnione kompetencje analityczne— dzięki połączeniu uzupełniających się technologii i ulepszonych kompetencji decyzyjnych
 • Lepsze wyniki— poprzez przyspieszenie innowacji, które poprawiają dostęp do nowych źródeł kapitału i wprowadzają nowe struktury przekładające się na wybory klientów

Tradycyjni brokerzy ubezpieczeniowi i dostawcy świadczeń postrzegają relacje z klientami przez pryzmat silosów, jakie stanowią poszczególne produkty z naciskiem na plasowanie ryzyka. Z kolei firmy świadczące profesjonalne usługi oferują doradztwo, jednak nie wnoszą kapitału ani innych rozwiązań sprzyjających osiągnięciu wyników. Wiodący dostawcy technologii agregują dane i rozpoznają wzorce, lecz nie przekładają tych spostrzeżeń na rozwiązania dla klientów. W rezultacie, potrzeby klientów nie są zaspokajane. Ich niezdolność do maksymalizacji wartości własnego kapitału ludzkiego i narażenie na ryzyko tym bardziej gwałtownie się nasilają. Jak wynika z badania 2019 Global Risk Management Survey przeprowadzonego przez Aon, pięć na dziesięć głównych ryzyk klientów Aon pozostaje nieubezpieczonych.

Połączenie sił Aon i Willis Towers Watson ma na celu wyjście naprzeciw tym niezaspokojonym potrzebom klienta. Razem staniemy się cennym partnerem dla naszych klientów w tym coraz bardziej złożonym świecie. Będziemy w stanie lepiej i szybciej wprowadzać innowacje dzięki naszej połączonej znajomości rynku, wzmocnionym kompetencjom analitycznym i światowej klasy talentom, zdolnym do osiągania jeszcze wyższych celów. Pozwoli nam to dostarczyć klientom nowych źródeł wartości w celu sprostania wyzwaniom, które są najbardziej dotkliwe zarówno dla nich, jak i dla naszej branży – od nieubezpieczonego długoterminowego ryzyka po zwiększenie elastyczności zespołów.

Koronawirus to nie tylko kryzys zdrowotny na ogromną skalę – to także impuls do nieuchronnej transformacji światowego porządku gospodarczego.

McKinsey

Chociaż planowane połączenie nie uwzględniało pandemii COVID-19, wydarzenia roku 2020 doskonale ilustrują rodzaj wyzwań transformacyjnych wynikających z długofalowych zagrożeń, jakim nasza nowa organizacja będzie mogła optymalnie stawiać czoła. Ryzyka te, niegdyś uważane za rzadkie, teraz stają się powszechne i mogą pojawić się w każdej chwili, a ich wpływ potęguje się z czasem.

Obecnie klienci słusznie koncentrują się na społeczno-ekonomicznych skutkach pandemii, ale również coraz bardziej uświadamiają sobie inne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw, przeorganizowanie sposobów i miejsc wykonywania pracy oraz rosnące nierówności w statusie materialnym i dostępie do zdrowia, by wymienić tylko kilka z nich. Zdają sobie również sprawę, jak te kwestie łączą się z istniejącymi wyzwaniami. W rezultacie obserwujemy fundamentalne przetasowanie priorytetów klientów w skali globalnej. Mamy świadomość, że musimy ewoluować szybciej i wzmocnić nasze możliwości w zakresie obsługi klienta, aby sprostać tym nowym wyzwaniom i wymaganiom, jakie stawiają one przed naszymi klientami.

Połączenie Aon i Willis Towers Watson od samego początku umożliwi nam połączenie danych, analityki i technologii w celu stworzenia nowych, bardziej wydajnych modeli predykcyjnych — wybiegających w przyszłość, a nie tylko spoglądających wstecz — i opracowywania rozwiązań w dotychczas nieosiągalnym tempie. Dostrzegamy na przykład cztery wyjściowe kategorie potrzeb klienta, w których fuzja będzie miała namacalny, znaczący, natychmiastowy i długofalowy wpływ:

 1. Poruszanie się w nowej rzeczywistości
 2. Budowanie elastycznych zespołów
 3. Przemodelowanie dostępu do kapitału
 4. Usługi dla wszystkich

Kategorie te są nie tylko odpowiedzią na wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej długofalowych zagrożeń, ale także koncentrują się na opcjach dostępnych w tym złożonym otoczeniu. Ilustrują one najbardziej fundamentalne codzienne wyzwania, przed którymi stają nasi klienci, borykający się z luką innowacyjną skutkującą brakiem rozwiązań dla ich najbardziej palących potrzeb.

 1. 01

  Poruszanie się w nowej rzeczywistości

  Żyjemy we wzajemnie powiązanym świecie, napędzanym przez technologie i zagrożonym zarówno przez tradycyjne, jak i nowe, pojawiające się formy ryzyka, takie jak zmiany klimatu, pandemia, zagrożenia cybernetyczne i rosnące nierówności w dystrybucji dóbr i dostępie do zdrowia. Ta nasilająca się niestabilność stanowi wyzwanie dla wszystkich aspektów naszej globalnej gospodarki i społeczeństwa. Dlatego też konieczne jest rozszerzenie tradycyjnego zarządzania ryzykiem na klasy ryzyka o charakterze długofalowym, które przybierają na znaczeniu, ale wciąż nie znajdują kompleksowych rozwiązań w zakresie ograniczania ryzyka, reagowania na incydenty i rekompensowania strat.

  Połączona organizacja pomoże firmom zapobiegać ryzyku, reagować na nie i wychodzić z niego w sposób, który wcześniej był nieosiągalny. Modelowanie dotkliwości i określanie prawdopodobieństwa wymaga obszernej historii roszczeń, która w przypadku pojawiających się nowych ryzyk często nie istnieje. Nasze rozwiązania oparte na najnowocześniejszych możliwościach analitycznych pozwalają traktować ryzyka o długo- lub średniofalowych reperkusjach jak huragan kategorii 5, czyli zdarzenie mało prawdopodobne, ale bardzo dotkliwe. Przewidywanie przyszłych tendencji na podstawie doświadczeń z przeszłości w tak złożonym świecie jak dzisiejszy, przestało być możliwe. Antycypowanie wymaga danych i analityki oraz przyszłościowych algorytmów pozwalających na stworzenie lepszych modeli predykcyjnych na okoliczność pojawiania się długofalowych zagrożeń. Wspólnie będziemy w stanie wypełnić tę lukę, aby pomóc klientom lepiej zrozumieć naturę ujawniających się poważnych zagrożeń, uzyskać lepszy wgląd w ich uwarunkowania i ostatecznie –ograniczyć ich koszty, dostarczając wiedzy na temat ich częstotliwości i dotkliwości. W rezultacie, pomożemy firmom tworzyć i chronić wartość w obliczu rosnącej złożoności.

  Posłużmy się przykładem ryzyka cybernetycznego. Badanie Pentland Analytics pokazuje, że spośród 36 znaczących ataków cybernetycznych na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zaatakowane firmy, które dysponowały kompleksowymi planami cybernetycznymi, wygenerowały o 40% lepsze zyski dla akcjonariuszy po takim incydencie.

  Zagrożenia cybernetyczne zdecydowanie nie rozkładają się liniowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że każda organizacja mierzy się ze swoim unikalnym zestawem wyzwań. Chociaż całkowite wyeliminowanie cyberzagrożeń jest niemożliwe, wypracowanie odporności na nie jest w zasięgu organizacji, które przyjmą kompleksowe podejście uwzględniające gotowość do reakcji, ocenę ryzyka, kwantyfikację i rozwiązania kapitałowe.

  Odsetek firm, według których COVID-19 zmieni ich podejście do ryzyka w porównaniu z tymi, które postrzegają go jako odosobnione zdarzenie.
  Odsetek firm, według których COVID-19 zmieni ich podejście do ryzyka w porównaniu z tymi, które postrzegają go jako odosobnione zdarzenie.

  Aon ma za sobą znaczące inwestycje w unikalną wiedzę techniczną związaną z reagowaniem na incydenty i cyfrową kryminalistyką, aby wzmocnić oferowaną klientom propozycję wartości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Połączenie umiejętności, doświadczenia i zdolności analitycznych Aon z dotychczasowymi możliwościami Willis Towers Watson w zakresie transferu ryzyka cybernetycznego pozwoli uzyskać wiedzę na temat skali i dotkliwości zjawiska. Uprości to także nasze podejście do reagowania na incydenty i przyspieszy wypracowanie standardów, które zwiększą zaufanie rynku do ubezpieczania się na wypadek tego nowego ryzyka.

  Innym przykładem są zmiany klimatyczne. Według Cambridge Global Risk Index 2020, zmieniający się klimat nadal w znaczący sposób wpływa na podejście do oceny ryzyka związanego z klęskami żywiołowym gdyż „ryzyko środowiskowe może obecnie wyrządzić największe szkody globalnej gospodarce”. W raporcie stwierdza się również, że z wyjątkiem miast w Japonii i Iraku, największym zagrożeniem dla głównych azjatyckich metropolii jest właśnie ryzyko katastrofy naturalnej.

  Nasza połączona organizacja będzie miała możliwości, by stać się kluczowym ogniwem ułatwiającym transformację klimatyczną, która będzie w rozpoczynającej się dekadzie następować jednocześnie w wielu regionach i branżach. Połączenie kompetencji Aon w zakresie modelowania ryzyka klęsk żywiołowych z platformami Willis Towers Watson do modelowania ryzyka klimatycznego zapewni solidne zaplecze analityczne dopasowane do wymogów rynkowych. Te połączone kompetencje w zakresie modelowania, które pokazują również wpływ, jaki na człowieka wywierają ekstremalne warunki pogodowe, mogą zasilić zestaw narzędzi wykorzystywanych przez Willis Towers Watson by wspierać firmy w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących alokacji pracowników.

  Narzędzia ubezpieczeniowe i reasekuracyjne Willis Towers Watson do zarządzania ryzykiem i kapitałem połączą się z możliwościami Aon w zakresie zaspokajania nowych potrzeb banków i organizacji zarządzających aktywami. Pozycja Aon na rynkach kapitałowych wraz z inwestycjami Willis Towers Watson zaowocuje rozwiązaniami zaspokajającymi potrzebę prężnej infrastruktury, bezpieczeństwa żywności i inne potrzeby.

  To holistyczne podejście i kompleksowy zestaw rozwiązań pomoże każdemu klientowi zarządzać zakresem i skalą klas ryzyka, które dotąd pozostawały niezabezpieczone. Będzie pomocne przy wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na inne, pojawiające się, długofalowe zagrożenia, takie jak przerwy w działalności gospodarczej nie spowodowane fizycznymi szkodami np. przymusowe zamknięcia, zakłócenia w łańcuchu dostaw lub konieczne remonty związane z wymogami w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Są to ryzyka, które do niedawna uważano za rzadkie, ale w obliczu COVID-19 stały się obecnie udziałem milionów przedsiębiorstw na całym świecie.

 2. 02

  Budowanie elastycznych zespołów

  W ostatniej dekadzie nastąpiły zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o miejsce, sposób i czas wykonywania pracy. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i szerszy wachlarz alternatywnych sposobów organizacji pracy to trendy, które wymuszają na firmach zrewidowanie strategii dotyczących talentów. Ostatnio pandemia przyspieszyła wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie miejsca świadczenia pracy – stacjonarnie w firmie, zdalnie lub hybrydowo. W przyszłości nadrzędną potrzebą będzie znalezienie optymalnej równowagi pomiędzy wykorzystaniem technologii a interakcjami międzyludzkimi, jak również zapewnienie właściwego zasobu pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na zasadzie podwykonawstwa lub jeszcze inaczej. Aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, firmy będą musiały zaoferować większą elastyczność i zapewnić rozwiązania dla pracowników tam, gdzie się oni znajdują i na ich warunkach.

  Połączenie naszych dwóch firm zapewni lepsze opcje dla pracodawców i pracowników, tak aby możliwe było tworzenie bardziej elastycznych zespołów, rozwiązując problem znacznego rozdźwięku między tradycyjnymi świadczeniami i nagrodami w miejscu pracy a zmieniającym się charakterem pracy, a jednocześnie umożliwiając firmom zatrudnianie, zatrzymywanie i nagradzanie pracowników za pomocą rozwiązań sprzyjających ich rozwojowi i dbających o ich ogólne samopoczucie.

  Dzięki możliwościom i szybkości działania, których nie moglibyśmy zapewnić osobno, nasza połączona organizacja dostarczy rozwiązań firmom najróżniejszej wielkości, z każdego regionu geograficznego i z każdej branży, aby mogli oni lepiej zaspokajać potrzeby w zakresie rozwoju kariery, oczekiwań finansowych i opieki zdrowotnej szerszego spektrum pracowników. Pomoże to pracodawcom zredefiniować sposoby dbania o talenty, aby zarówno jednostki, jak i organizacja mogły realizować wspólne ambicje.

  Coraz częściej globalny zasób pracowników składa się z samozatrudnionych, niezależnych wykonawców i pracowników nietradycyjnych lub na zlecenie, którzy – jak pokazują badania amerykańskiego Government Accountability Office – stanowią prawie 40% siły roboczej w USA. Odchodząc od sztywnego, przestarzałego modelu, który wiąże opcje opieki zdrowotnej i świadczenia emerytalne z określonymi rodzajami pracy i formami zatrudnienia, będziemy lepiej służyć pracownikom i ich rodzinom w oparciu o to, czego potrzebują na tym ciągle zmieniającym się globalnym rynku.

  Willis Towers Watson już teraz oferuje lepsze możliwości wyboru poprzez Tranzact, platformę z ofertami opieki zdrowotnej dla użytkowników indywidualnych. Aon natomiast zwiększa wachlarz opcji dla pracodawców dzięki takim rozwiązaniom, jak Retirement Pooled Employer Program (wspólne plany emerytalne różnych pracodawców), oferując wysokiej jakości opcje inwestycyjne pracodawcom średniej wielkości, którzy wcześniej nie mieli dostępu do podobnych rozwiązań.

  Podczas, gdy niektórzy pracodawcy są w stanie zabezpieczyć swoich pracowników przy pomocy elastycznej oferty wysokiej jakości świadczeń obejmujących opiekę zdrowotną, plan emerytalny i potrzeby osobiste, liczba firm, które mogą sobie na to pozwolić jest ograniczona, przez co większość pracowników nie ma dostępu do takich przywilejów. Ten brak równowagi można i należy ukrócić. Wykorzystując dostępne narzędzia jako punkt wyjścia, projektujemy bogaty i dynamiczny ekosystem oferujący pracodawcom i pracownikom na całym świecie większą elastyczność i lepsze możliwości wyboru.

  Ponadto, wykorzystamy nasze zaawansowane dane i kompetencje analityczne, aby pomóc pracownikom w dokonywaniu najlepszych wyborów w ich zmieniającej się sytuacji osobistej i na danym etapie życia. Połączymy nasze doświadczenie w zakresie zdrowia i kapitału ludzkiego w celu zapewniania wartości i zwiększania dobrostanu, tak aby w okresie znacznego ryzyka oraz przemian społecznych i ekonomicznych, załogi, firmy i społeczności cieszyły się większym bezpieczeństwem i odpornością.

 3. 03

  Przemodelowanie dostępu do kapitału

  Zarządzanie ryzykiem to sztuka zestawiania ryzyka z właściwym kapitałem – jest to proces, który odbywa się w organizacjach za pośrednictwem wielu kanałów, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. Głównym celem naszej połączonej firmy będzie uświadomienie i wzmacnianie wielowymiarowego charakteru kapitału, aby zapewniać do niego większy dostęp, odblokować wartość i chronić go na nowe sposoby.

  Istnieje niesamowity, niewykorzystany potencjał zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału z własności intelektualnej, jak i ochronę tego jednego z najcenniejszych aktywów, jakie posiada każda organizacja. W przeszłości, klienci nie mieli narzędzi ani ustalonych mechanizmów finansowych do zarządzania aktywami z tej klasy wartości niematerialnych i prawnych (takimi jak tajemnice handlowe, patenty i prawa autorskie) na takim samym poziomie, jak zarządza się aktywami twardymi (takimi jak budynki i wyposażenie), mimo że obecnie odpowiadają one za nieproporcjonalnie dużą część działalności gospodarczej i tworzenia wartości.

  W miarę rozwoju wiedzy o wycenie własności intelektualnej, zarówno Aon, jak i Willis Towers Watson wypracowały narzędzia, technologię i kompetencje poprawiające jakość i różnorodność kapitału dostępnego do zarządzania własnością intelektualną. Przejęcie przez Aon 601West - organizacji specjalizującej się w doradztwie strategicznym w zakresie własności intelektualnej, rozwoju portfela i komercjalizacji oraz jej zintegrowanie z grupą Aon IP Solutions, okazały się być pierwszym ważnym krokiem w dostarczaniu rozwiązań dla klientów w tej nowej klasie aktywów. Natomiast Willis Towers Watson, w ramach modelu Dynamic TCOR, który przedstawia całościowy, zwięzły obraz całkowitego kosztu ryzyka podlegającego ubezpieczeniu we wszystkich klasach ubezpieczeń, może szacować potencjalne szkody związane z własnością intelektualną i mierzyć wpływ struktur ubezpieczeniowych na to ryzyko, wykorzystując dane z wyroków w procesach z tej dziedziny.

  Połączenie z Aon przyspieszy dotychczasowy rozwój technologii modelowania ryzyka związanego z własnością intelektualną, intensyfikując wysiłki na rzecz pogłębiania wiedzy z dziedziny wyceny kapitału intelektualnego oraz poprawy jakości i różnorodności kapitału dostępnego do zarządzania własnością intelektualną.

  Rosnące znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w ciągu ostatnich 45 lat.
  Rosnące znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w ciągu ostatnich 45 lat.

  W obliczu rosnącego ryzyka i złożoności, organizacje potrzebują bardziej kreatywnych i skutecznych sposobów na dostęp do kapitału. Podczas gdy dostęp do kapitału zawsze miał krytyczne znaczenie dla organizacji i kondycji gospodarek, zachodzące zmiany i siły rynkowe rozszerzają samą definicję kapitału, wychodząc poza tradycyjne ukierunkowanie na aktywa trwałe, aby objąć nią aktywa niematerialne, takie jak własność intelektualna.

  Te nietradycyjne formy kapitału mają coraz bardziej krytyczne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i wyników firm. Prawie 85% wartości spółek z listy S&P 500 stanowią wartości niematerialne i prawne. Niestety za tą zmianą nie nadążają narzędzia do efektywnego zarządzania tymi źródłami wartości. Organizacje stają dziś przed wyzwaniami związanymi ze zrozumieniem, zarządzaniem i ochroną połączonej wartości ich tradycyjnych i niematerialnych zasobów.

  Innowacja firmy Aon w zakresie papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniami, w tym partnerstwo z Bankiem Światowym, które zaowocowało wprowadzeniem obligacji katastroficznych o wartości 1,36 miliarda dolarów w reakcji na ryzyko trzęsienia ziemi w Ameryce Południowej, to jeden z przykładów kreatywnych nowych sposobów na dostęp do kapitału. Również Willis Towers Watson wprowadził innowacyjne obligacje katastroficzne w zakresie ryzyka korporacyjnego. Razem, nasza organizacja rozszerzy sprawdzony model obligacji katastroficznych w celu pozyskania głębszych i zróżnicowanych źródeł kapitału, dzięki czemu zyska pokrycie szerszego spektrum tradycyjnych i nietradycyjnych rodzajów ryzyka.

  Będziemy korzystać z najlepszej w swojej klasie analityki, połączonej z głębszym zestawem danych, aby zbudować trackery do przeprowadzania analizy poszczególnych klas ryzyka. Powołamy specjalne spółki finansowe oraz usprawnimy łańcuch wartości dla pozyskiwania kapitału, wykorzystując metodę lidera i naśladowcy do industrializacji i skalowania rozwiązań. Mamy do dyspozycji również platformę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności związanej z własnością intelektualną, stworzoną przez Aon ze świadomością wartości, jaką własność intelektualna stanowi dla organizacji, jednak również ryzyka, jakie się z nią nierozerwalnie łączy. Jest to rozwiązanie o rekordowo wysokich limitach przypisanych poszczególnym rodzajom powiązanego ryzyka, aby chronić klientów przed znanymi i nieznanymi wyzwaniami, które przed nimi stoją.

 4. 04

  Usługi dla wszystkich

  Chociaż nasz świat jest pełen wzajemnych powiązań i współzależności, wciąż istnieje zbyt wiele ogniw naszego globalnego społeczeństwa – w tym branż, gospodarek, społeczności i jednostek – które, ze względu na bieżącą dynamikę rynku, nie mają dostatecznego dostępu do usług lub wręcz są z nich całkowicie wykluczone. Bez względu na to, czy chodzi o wsparcie w radzeniu sobie ze złożonością i zmiennością, dostęp do kapitału, czy też poruszanie się po ciągle zmieniającym się rynku pracy, zbyt wiele podmiotów nie ma dostępu do rozwiązań, ponieważ dostawcy usług wciąż dostosowują swoją ofertę do przestarzałego pojęcia o tym, jak działa świat. Nasza połączona firma stworzy bardziej przystępne cenowo i skalowalne produkty o sprawniejszym modelu dostarczania na rzecz na nowo zdefiniowanych odbiorców, dzięki czemu będziemy mogli ostatecznie zwiększyć zasięg i zmniejszyć tę lukę w dostępie do usług.

  Obecnie na przykład wiele sektorów przemysłu stoi przed bardzo konkretnymi wyzwaniami, które nie znajdują równie konkretnych rozwiązań. Jednym z nich jest kryzys COVID-19. Ponieważ pandemia zwiększa znaczenie pracowników pierwszej linii – medycznych i niemedycznych – brakuje rozwiązań, które wspierałyby firmy zajmujące się transportem medycznym.

  W Stanach Zjednoczonych ponad 15 000 firm zapewnia ponad 100 milionów przejazdów rocznie pacjentom, którzy w przeciwnym razie straciliby dostęp do krytycznej opieki medycznej. Jednak te firmy mają trudności z uzyskaniem odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, niezbędnej do świadczenia ich podstawowych usług, ponieważ ich potrzeby i ryzyko są złożone, a niewiele licencjonowanych towarzystw ubezpieczeniowych koncentruje się na tym rynku.

W dobie transformacji technologicznej i rewolucji w użyciu danych, nasz sektor został zahamowany przez nieefektywność operacyjną i przestarzałe systemy

EY Report | Nextwave Insurance

Zaawansowane możliwości analityczne naszych połączonych firm pozwolą nam na stworzenie nowych, przyszłościowych modeli, które odblokują kapitał i stworzą rynek odpowiadający tym wyspecjalizowanym potrzebom. Łącząc relacje Aon z branżowymi organizacjami pracodawców działającymi, między innymi, na rzecz księgowych, prawników i pielęgniarek, z narzędziami takimi jak Radar Live firmy Willis Towers Watson, wprowadzimy analityczny wgląd i pokrycie klas ryzyka, które obecnie otrzymują rozwiązania niskiej jakości lub są zupełnie niepokryte.

Również wspomniany wcześniej Tranzact odegra zasadniczą rolę ogniwa bezpośrednio łączącego osoby prywatne z ubezpieczycielami. Niedawne przejęcie CoverWallet przez Aon jest kolejnym przykładem na to, jak rozszerzyliśmy nasze możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie platformy cyfrowej, która umożliwia dostęp do ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do ich specyficznych potrzeb.

Te połączone narzędzia i usługi, wraz z naszymi stałymi inwestycjami w innowacje, umożliwią stworzenie bogatego ekosystemu obfitującego w wysokiej jakości narzędzia i rozwiązania. Tak jak gospodarki skorzystały na solidnym i dynamicznym systemie bankowym, w którym dobrze prosperują banki międzynarodowe, regionalne i wspólnotowe, tak nasze połączone relacje rynkowe, platformy i zasięgi zapewnią większy wybór, podobny dostęp i możliwości dla małych firm, niezależnych agentów/brokerów ubezpieczeniowych i graczy lokalnych.

Firmy nie tylko przygotowują się na przyszłość, lecz ją kreują.

J. Peter Scoblic | “Emerging From the Crisis: Learning from the Future"

Historyczne połączenie

To zaledwie kilka przykładów, które utwierdzają nas w przekonaniu, że dzięki naszym uzupełniającym się możliwościom, w wyniku tego połączenia powstanie firma lepiej przygotowana do obsługi niezaspokojonych potrzeb klientów w zmieniającym się, złożonym świecie. Będziemy nadal rozwijać strategie zarówno Aon United, jak i Willis Towers Watson oraz wzmacniać pozycję naszych pracowników, by mogli jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta i aby dysponowali szerokimi kompetencjami analitycznymi, które zapewnią naszym klientom doskonałe wyniki.

Z pewnością połączona organizacja będzie potężniejszą firmą świadczącą profesjonalne usługi, z lepszą ofertą pośrednictwa ubezpieczeniowego, pełniejszymi możliwościami świadczenia usług i lepszym doradztwem w wielu dziedzinach, w tym w zakresie zdrowia, emerytur, inwestycji i kapitału ludzkiego. Ale to, co wspólnie budujemy wymyka się tradycyjnym klasyfikacjom. Nasza nowa organizacja zajmie honorowe miejsce przy stole, doradzając klientom w kwestiach, które dotychczas były pomijane ze względu na lukę pomiędzy tradycyjnymi brokerami, firmami świadczącymi profesjonalne usługi i dostawcami technologii. Będziemy również skupiać się na obsłudze niezaspokojonych potrzeb wynikających ze wzmożonej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, co będzie niezbędne do wypełnienia rosnącej luki w ochronie ubezpieczeniowej i budowania odporności na katastrofy.

Szybsze innowacje i ulepszone technologie, większe możliwości analityczne, specjalizacja w uzupełniających się dziedzinach oraz skupienie się na ryzyku o długofalowych reperkusjach – to elementy, które nas wyróżniają. Zajmiemy się najpilniejszymi wyzwaniami – znanymi i nieznanymi – jakie stoją obecnie przed wiodącymi organizacjami i przed społeczeństwem. Dzięki temu nasi ludzie będą mogli wywierać istotny wpływ nie tylko na krajobraz biznesowy, ale także na światową gospodarkę i otoczenie wokół nas.

W niezwykle złożonym i coraz bardziej niestabilnym świecie, nowa, spółka pod nazwą Aon, powstała w wyniku tego historycznego połączenia, stworzona jest do tego, by pomagać klientom poruszać się po dzisiejszych wyzwaniach i wspólnie rozwiązywać najważniejsze problemy naszej rzeczywistości.

Autorzy

CEO, Aon plc

Greg Case jest dyrektorem generalnym i członkiem zarządu firmy Aon.


CEO, Willis Towers Watson

John Haley jest obecnie dyrektorem generalnym i dyrektorem Willis Towers Watson. Pracuje na tych stanowiskach od 4 stycznia 2016 roku.


Contact Us