Skip to main content
Artykuł

Przewidywanie kosztów świadczeń i ryzyka w świecie post-COVID-19

Health and Benefits|Wellbeing
COVID 19 Coronavirus

sierpień 20, 2020

W miarę jak firmy wychodzą z kryzysu związanego z COVID-19 i lockdown’em, stają przed wyzwaniami dotyczącymi przyszłych kosztów benefitów

Przygotowując się do działań pokryzysowych, firmy stają przed wyzwaniem prognozowania, planowania i zarządzania przyszłymi kosztami świadczeń pracowniczych. Podczas, gdy uczestnicy naszej dyskusji wyrażali różne poglądy na ten temat, jedno było jasne: Bardzo ważne jest, aby organizacje poświęciły czas na rozważenie wagi zmiennych oraz ryzyk, które będą miały wpływ na przyszłe koszty świadczeń pracowniczych.

Ograniczone skutki krótkoterminowe

Dopóki wirus będzie miał wpływ na codzienne życie, spodziewany jest wzrost bezpośrednich i pośrednich kosztów testowania i leczenia COVID-19. W wielu krajach te bezpośrednie koszty są ponoszone przez publiczne systemy opieki zdrowotnej, ale nie ma to miejsca w krajach, w których systemy publiczne nie istnieją lub są nieodpowiednie. W takich sytuacjach, tam gdzie jest to konieczne, rolę tę mogą przejąć pracodawcy.

Niektóre organizacje musiały zmierzyć się z bezpośrednimi ekstremalnymi kosztami, takimi jak te związane z ewakuacją medyczną, ale w związku z planowanymi operacjami medycznymi i stomatologicznymi wstrzymanymi w okresach lockdown'u i ogólnie mniejszym poziomem korzystania z usług, koszty medyczne uległy zmniejszeniu w krótkim czasie. "Nawet jeśli weźmie się pod uwagę ewakuacje medyczne i koszty COVID-19, w krótkim czasie można zaobserwować mniejszą utylizację świadczeń a w konsekwencji obniżenie kosztów", zauważa Ann Asbaty z Cigna. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy spodziewali się, że faza "krótkoterminowa" obejmie sześć miesięcy.

Podobnie, uczestnicy nie zgłaszali w tym początkowym okresie żadnego znaczącego wpływu na programy związane z niepełnosprawnością i ubezpieczeniami na życie.

Perspektywa Willis Towers Watson: Spodziewamy się, że składki ubezpieczeń medycznych będą spadać w krótkim czasie przy rzadszym korzystaniu z rutynowych usług medycznych. Odchylenie od przewidywanych kosztów na początku roku będzie prawdziwym testem zdolności pracodawców i rynku ubezpieczeniowego do utrzymania stabilnych składek przy kolejnych odnowieniach umów. Koszty ubezpieczeń na życie i z tytułu niepełnosprawności ponoszone przez pracodawców prawdopodobnie nie ulegną zmianie.

Zróżnicowane spojrzenie na średnio- i długoterminową perspektywę

Uczestnicy wyrazili zróżnicowane poglądy na temat kosztów świadczeń wykraczających poza krótką perspektywę czasową.

 • Monitorowanie możliwości dostawców, ustalanie priorytetów i komfort konsumentów. Według Cigna's Asbaty, globalnej firmy świadczącej usługi zdrowotne spodziewany jest wpływ COVID-19 na utylizację świadczeń oraz na wyceny w trzecim i czwartym kwartale tego roku, przy największym wzroście roszczeń w obszarach zdrowia psychicznego, chorób przewlekłych i planowych zabiegach w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego. W związku z tym, że planowe zabiegi są odraczane w czasie, Cigna monitoruje kilka czynników: możliwości dostawców usług medycznych (tj. ilość przypadków, które lekarze i dentyści mogą bezpiecznie przyjąć); priorytetyzacja zabiegów (Cigna oczekuje, że przypadki z zakresu onkologii i kardiologii będą traktowane priorytetowo); a także komfort konsumentów usług medycznych w zakresie poddawania się tym zabiegom.

  Ponadto Cigna będzie uważnie obserwować, jak obecne środowisko wpłynie na stawki i ceny dostawców, ponieważ, jak zauważył Asbaty, "z definicji są to instytucje nastawione na zysk, które muszą działać i mieć się dobrze, aby wspierać nasze społeczności.”
 • W obliczu rosnących roszczeń i braku dochodów z inwestycji. Odzwierciedlając pogląd podzielany przez innych uczestników, Christopher de Wolfe z Marsa przewiduje, że koszty wzrosną w perspektywie średnio- i długoterminowej ze względu na większy popyt.

  De Wolfe podkreśla również, że brak dochodów z inwestycji w połączeniu z rosnącymi roszczeniami może napędzać wzrost cen ze strony ubezpieczycieli. "Jeśli masz roszczenia i nie jesteś w stanie wygenerować wystarczającego dochodu ze składek, potrzebujesz dochodu z inwestycji. Jednak firmy ubezpieczeniowe nie są w stanie uzyskać tak dużych dochodów z inwestycji, jak to miało miejsce w przeszłości - dlatego spodziewamy się wzrostu cen”.
 • Zabezpieczenie zasobów i możliwości reagowania na wypadek przyszłych nawrotów COVID. GE spodziewa się wzrostu w trendach medycznych i składkach na ubezpieczenia na życie. Jednak biorąc pod uwagę leczenie i powrót do zdrowia, nie spodziewamy się znaczącego bezpośredniego wpływu na ubezpieczenia związane z niepełnosprawnością. Kerrie Rowland z GE wyjaśnia: "W większości krajów, jeśli miałbyś COVID-19 i przeszedłbyś przez niego, zostałbyś objęty krótkoterminową polisą ubezpieczeniową na wypadek choroby". Uczestnicy spotkania przyznali jednak, że istnieją potencjalne pośrednie skutki pandemii, które mogą prowadzić do zwiększonej absencji, a w konsekwencji także do korzystania ze świadczeń związanych z niepełnosprawnością.

  Podczas gdy GE przewiduje potencjalny wzrost liczby świadczeń zdrowotnych w miarę rozwoju leczenia, dostrzega również bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji i ciągłą potrzebę posiadania pewnych możliwości w zakresie leczenia COVID-19. "Wirus nie ustępuje, dlatego też systemy opieki zdrowotnej będą musiały potencjalnie pozostawić możliwości leczenia COVID-19", dodaje Rowland.
 • Ocena skutków gospodarczych i różnic w poszczególnych sektorach. Dla Zurich Insurance zrozumienie wpływu COVID-19 na gospodarkę ma również zasadnicze znaczenie, ponieważ będzie przyczyną roszczeń i potencjalnych zmian cen. Wendy Liu z Zurich Insurance wyjaśnia: "Dużą niewiadomą jest to, w jaki sposób zachowania związane z roszczeniami mogą się zmieniać wraz ze zmianą warunków gospodarczych; niektóre kraje mogą wyjść ze złej sytuacji gospodarczej szybciej niż inne".

  Ważne jest również uwzględnienie różnic charakterystycznych dla danego sektora. Na przykład Paolo Marini z Zurich Insurance wskazuje, że wpływ pandemii na ubezpieczenie dot. niepełnosprawności będzie różny w zależności od sektora. "Sektory, które ucierpiały w największym stopniu - energetyka, podróże, lotnictwo, przemysł paliwowy i gazowy - borykały się z większą liczbą osób w stanie ubóstwa lub bezrobocia, a więc dla ubezpieczeń dot.niepełnosprawności, sektor ten będzie miał większe znaczenie niż wszystkie pozostałe".

Czynniki i zagrożenia w zmieniającym się środowisku

Uczestnicy dyskusji przytaczali szereg czynników wpływających na koszty świadczeń w środowisku pokryzysowym:

 • Opóźniona opieka. Ponieważ wiele osób nie otrzymało opieki, której potrzebują w czasie lockdown’u, istnieje możliwość pogorszenia stanu zdrowia, w szczególności w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i choroby serca. Cigna Asbaty zauważa, że " dojdzie do pogarszania się stanów wynikających z chorób przewlekłych oraz pogarszania się samopoczucia, którymi trzeba będzie się zająć, co przełoży się na utylizację świadczeń medycznych”.

 • Nowe formy pracy. Uczestnicy dyskusji podkreślali zwiększone ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym z powodu izolacji, która może towarzyszyć pracy zdalnej. Zdają sobie oni również sprawę, że osoby pracujące zdalnie mają większą skłonność do urazów mięśniowo-szkieletowych, ponieważ w środowisku pracy domowej często brakuje ergonomii, która jest oczywistością w środowisku biurowym. Ponadto, pracownicy zdalni są narażeni na ryzyko prowadzenia siedzącego trybu życia, co może zwiększyć ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób serca.

 • Długoterminowy wpływ COVID-19. Choć wciąż jest wiele do odkrycia na temat COVID-19, uczestnicy zauważyli, że niektóre z długofalowych skutków COVID-19 dla ozdrowieńców w tym uszkodzenia serca i płuc, dopiero zaczynają być rozpoznawane.

Perspektywa Willis Towers Watson: W perspektywie średnio- i długoterminowej oczekujemy, że środowisko medyczne ulegnie wzmocnieniu, a składki wzrosną ponad poziom inflacji ze względu na "nadrabianie zaległości" w zakresie opóźnionych procedur medycznych, pogorszenie stanu zdrowia z powodu opóźnionej opieki profilaktycznej oraz długoterminowy wpływ wirusa na pacjentów.

Ponadto, przewiduje się wzrost kosztów na poziomie świadczeniodawców, aby odzyskać utracone dochody z powodu lockdown’u i potencjalnie z powodu zmniejszonej wydajności świadczeniodawców i konkurencji. Oczekuje się również wzrostu kosztów związanych z inwalidztwem z powodu opóźnionej opieki medycznej, a także zwiększonego ryzyka dla zdrowia psychicznego i układu mięśniowo-szkieletowego wynikającego z nowego środowiska pracy zdalnej.

W celu zrównoważenia krótko- i średnio- i długoterminowych skutków, współpracujemy z naszymi klientami i partnerami ubezpieczeniowymi, aby zaangażować się na wczesnym etapie w dyskusje na temat sposobów utrzymania zrównoważonych składek.

Przewidywanie i zarządzanie kosztami świadczeń w przyszłości

Zrozumienie różnorodnych czynników wpływających na koszty i ryzyko związane ze zmianą środowiska pracy w wyniku pandemii ma kluczowe znaczenie. Pracodawcy, którzy chcą złagodzić lub zarządzać potencjalnym wzrostem kosztów świadczeń, mogą zacząć od tego:

 • Przyspieszenie przejścia na telemedycynę dla usług ambulatoryjnych i pomoc pracownikom w poruszaniu się po systemie opieki zdrowotnej, aby zapewnić im dostęp do najbardziej odpowiednich usług.

 • Realizacja strategii i programów w zakresie wellbeing.

 • Ponowna ocena profilu ryzyka pracowników pod kątem niepełnosprawności i ubezpieczenia na życie w miarę wzrostu częstotliwości pracy w domu, aby zminimalizować ryzyko i składki.

Kolejne artykuły oparte na naszej serii dyskusji będą dotyczyły zaangażowania pracowników w benefity, konsekwencji COVID-19 dla projektowania i realizacji świadczeń dla pracowników oraz zmieniającego się otoczenia dla ubezpieczycieli.


O naszych uczestnikach dyskusji:

Ann Asbaty,
CEO, the Americas – International Markets, Cigna

Philip A. Austin,
Head of Strategy and Global Business Development, Cigna

Kerrie Rowland,
International Pension & Benefits COE Leader, GE

Christopher de Wolfe, 
Global Director of Risk Management, Mars Incorporated

Ian Langer,
Global Benefits Director, Mars Incorporated

Wendy Liu,
Global Head of Corporate Life & Pensions, Zurich Insurance Company Ltd

Paolo Marini,
Global Head, Customer and Distribution Management, Corporate Life & Pensions, Zurich Insurance Company Ltd

Fergus Cardiff,
Global Partnership Director, Corporate Life & Pensions, Zurich Insurance Company Ltd

Powiązane Rozwiązania

Contact Us