Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Vragenlijsten over niet-financiële risico’s

N/A
N/A

Door Floris van Rijn en Lennart van den Andel | Mei 29, 2019

Pensioenfondsen hebben, evenals vorig jaar en twee jaar geleden, einde april een vragenlijst over niet-financiële risico’s ontvangen van DNB. Doel van DNB is om per pensioenfonds een actueel risicobeeld te vormen over niet-financiële risico’s. De uitvraag richt zich op (de beheersing van) operationele-, IT-, governance- en integriteitsrisico's. De vragenlijst is enigszins uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Onder andere zijn er meer vragen opgenomen over integriteitsrisico’s. De vragen over integriteitsrisico’s zijn bovendien in een aparte vragenlijst opgenomen.

Een aanzienlijk deel van de vragenlijst over niet-financiële risico’s heeft betrekking op IT-gerelateerde risico’s. Fondsen moeten bijvoorbeeld op diverse gebieden (zoals datakwaliteit, toegangsbeveiliging, IT-continuïteit, IT verandermanagement en IT incidentmanagement) aangeven of er risicoanalyses worden uitgevoerd, en of er een risicobereidheid is geformuleerd. Ook wordt de vraag gesteld of het fonds, maar ook de uitvoeringsinstantie, een IT-strategie heeft opgesteld.

Pensioenfondsen kunnen de beantwoording het efficiëntste laten oppakken door betrokkenen die goed zicht hebben op de betreffende risico’s. Veelal zal dit bestuursondersteuning of een interne risicomanager zijn. Ons inziens ligt het voor de hand dat de sleutelfunctiehouder risicobeheer de eindverantwoordelijkheid voor de beantwoording op zich te neemt.

De lijsten dienen uiterlijk 7 juni te worden ingediend.

Fondsen kunnen de gelegenheid aangrijpen om ook voor zichzelf na te gaan of er sprake is van hiaten of tekortkomingen in het staande risicomanagementbeleid, en om aan proces en monitoring omtrent niet-financiële risico’s nader structuur te geven. Het in kaart brengen van de uitbestedingsketens behoort daarvan naar onze opvatting prominent onderdeel uit te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart van Andel of Floris van Rijn.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland