Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Uiteindelijk begunstigden (UBO’s) bij pensioenfondsen

N/A
N/A

Door Bart Mooren | Mei 29, 2019

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in werking, als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/948). Het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register is op 4 april ingediend bij de Tweede Kamer.

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in werking, als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/948). Het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register is op 4 april ingediend bij de Tweede Kamer. Met het inwerkingtreden van het UBO-register wordt het voor ‘vennootschappen en andere juridische entiteiten’ verplicht de UBO’s per januari 2020 in het UBO-register in te schrijven.

Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd, waardoor ook voor stichtingen en verenigingen een UBO moet worden vastgesteld. Dit brengt, ondanks het feit dat er bij pensioenfondsen geen sprake is van een natuurlijke persoon die direct of indirect 25% van het eigendomsbelang houdt of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluiten over wijziging van statuten, met zich mee dat ook voor pensioenfondsen een UBO dient te worden aangewezen. Voor pensioenfondsen betekent dit dat zij één of twee “pseudo-UBO’s” aan dienen te wijzen, in de persoon van één of twee bestuurders van het fonds. Pensioenfondsen dienen de UBO’s voor de inwerkingtreding van het UBO-register aan te wijzen, zodat deze in januari 2020 op tijd kunnen worden ingeschreven.

Daarbij verdient opmerking dat de Wwft niet de verplichting voor pensioenfondsen met zich meebrengt dat zij de verplichting hebben om een UBO van de aangesloten werkgever(s) te identificeren, aangezien pensioenfondsen als instelling niet onder de verplichtingen van de Wwft vallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mooren.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland