Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Shareholders Rights Directive II (SRD II-richtlijn)

N/A
N/A

Door Bart Mooren en Mike Veerman | Mei 29, 2019

Op 17 oktober 2018 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, ter implementatie van de Shareholders Rights Directive II (SRD-II richtlijn). Deze richtlijn dient per 10 juni 2019 in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.

In het wetsvoorstel aan de Wet Financieel Toezicht (Wft) de artikelen 5:87a t/m 5:87f toegevoegd. Een aantal van de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal van toepassing zijn op pensioenfondsen, voor zover het pensioenfonds rechtstreeks of via een vermogensbeheerder belegt in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Het is voor pensioenfondsen dus belangrijk om na te gaan dat zij niet beleggen in aandelen die zijn uitgesloten van handel op een gereglementeerde markt. Een lijst met gereglementeerde markten kunt u hier vinden. Belangrijk daarbij is op te merken dat wanneer een pensioenfonds slechts handelt op een Multilaterale Handelsfaciliteit (MTF) of een Georganiseerde Handelsfaciliteit (OTF), de nieuwe verplichtingen niet gelden. MTF’en en OTF’en kwalificeren niet als een ‘gereglementeerde markt’ in de zin van artikel 1:1 Wft. Voor een groot aantal pensioenfondsen zal dit met zich meebrengen dat de nieuwe verplichtingen voor hen niet zullen gelden.

Voor de pensioenfondsen die wel beleggen in aandelen die zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt, zal een aantal transparantieregels ter bevordering van langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders gaan gelden. Deze verplichtingen houden, onder andere, kort gezegd in dat de betreffende pensioenfondsen:

  • een betrokkenheidsbeleid op moeten stellen en deze op de website openbaar moeten maken (artikel 5:87c Wft (nieuw). In het betrokkenheidsbeleid wordt onder andere beschreven hoe relevante aangelegenheden worden gemonitord, waaronder de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties en risico’s, de kapitaalstructuur, maatschappelijke en ecologische effecten en corporate governance;
  • (kosteloos) openbaar maken op welke wijze de belangrijkste elementen van zijn beleggingsstrategie zijn afgestemd op het profiel en de looptijd van zijn verplichtingen en hoe deze bijdragen aan de middellange- en langetermijn prestatie van de portefeuille, en deze jaarlijks actualiseren ingeval van materiële wijzigingen (art. 5:87d lid 1 Wft (nieuw); en
  • indien een vermogensbeheerder het vermogen namens het pensioenfonds beheert, bepaalde kernelementen van de overeenkomst met de vermogensbeheerder openbaar te maken (5:87d lid 2 Wft (nieuw).

De overige nieuwe artikelen (5:87e en 5:87f Wft) roepen voor pensioenfondsen geen nieuwe verplichtingen in het leven, maar gelden slechts voor vermogensbeheerders en stemadviseurs.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland