Grootverdiener zakelijke dienstverlening leeft drie jaar langer

Willis Towers Watson verfijnt sterftecijfer Actuarieel Genootschap voor pensioenfondsen

September 13, 2016

AMSTELVEEN, 13 september 2016 – De sterftekansen van vrouwen en mannen dalen nog steeds en de levensverwachting blijft stijgen. De levensverwachting van een in 2016 geboren meisje bedraagt 93 jaar en van een jongen 90,1 jaar, zo heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) vandaag bekendgemaakt. Willis Towers Watson heeft de uitkomsten verder verfijnd. Volgens de wereldwijd opererende consultant ligt de waarde van één euro pensioenopbouw voor een hoogverdienende man van 45 in de zakelijke dienstverlening ongeveer 25 procent hoger dan die van een man met dezelfde leeftijd in een lage inkomensgroep werkzaam in de horeca. Mensen die in de zakelijke dienstverlening werken, leven naar verwachting langer dan mensen in de horeca. Met deze gegevens kunnen pensioenfondsen bepalen hoeveel geld zij moeten reserveren voor hun pensioenuitkeringen.

De resterende levensverwachting voor een 45-jarige werkzaam in de horeca met een relatief laag inkomen ligt circa drie jaar onder die voor de gemiddelde Nederlandse man; die voor een man werkzaam in de zakelijke dienstverlening met een relatief hoog inkomen ligt jaar juist ongeveer drie jaar boven.

Vergelijking resterende levensverwachting 45 jarige man

Vergelijking resterende levensverwachting 45 jarige man

Willis Towers Watson vroeg het CBS en de belastingdienst de inkomens- en sectorgegevens op te stellen. Op basis van deze cijfers ontwikkelde de organisatie het ervaringssterftemodel. Het model is bedoeld om de algemene sterftecijfers verder te specificeren. "De populatie van een pensioenfonds is zelden of nooit een dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking", aldus Wichert Hoekert, binnen Willis Towers Watson verantwoordelijk voor kennisdeling en vaktechniek. "De voor dat fonds relevante levensverwachtingen wijken dus ook af van die dwarsdoorsnee."

De ervaringssterfte vergelijkt diverse deelpopulaties met de gemiddelde Nederlander. Het betreft het verschil in sterfteverwachting tussen de gehele bevolking en een deelpopulatie daarvan. "Je kunt je voorstellen dat een chronisch zieke bijvoorbeeld minder oud wordt dan gemiddeld."

Pensioenadvies

Een hogere of lagere levensverwachting heeft gevolgen voor de pensioenwaarde bij pensioenfondsen. De pensioenwaarde is relevant voor de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds (en dus voor de dekkingsgraad), maar ook voor de uitkeringen die uit een premieovereenkomst ontstaan – bijvoorbeeld in de context van de Wet verbeterde premieregeling die op 1 september van kracht is geworden. "Het zou fair zijn als een deelnemer met een lagere levensverwachting voor hetzelfde kapitaal een hogere uitkering zou kunnen kopen dan een deelnemer met hogere levensverwachting", legt Hoekert het belang uit van het ervaringssterftemodel. Het model maakt inzichtelijk wat de verschillen in levensverwachting zijn afhankelijk van het inkomenssixtiel en de sector waarin iemand werkzaam is.

Inkomensafhankelijk

Willis Towers Watson bepaalde zes inkomensgroepen van gelijke omvang. Mensen met hogere inkomens hebben een hogere levensverwachting. Dat betekent dat een pensioenfonds voor hen, bij een jaarlijks gelijke uitkering, meer geld moet aanhouden. De mensen met lagere inkomens leven minder lang. Voor hun pensioen betekent dit dat een pensioenfonds voor hen minder geld hoeft aan te houden.

Sector bepalend

Het ervaringssterftemodel vergelijkt drie hoofdsectoren en elf subsectoren met elkaar, van industrie tot onderwijs. Mensen werkzaam in de zakelijke dienstverlening leven naar verwachting het langst. Mensen werkzaam in de horeca hebben de laagste levensverwachting.

Over Willis Towers Watson

Willis Towers Watson is een vooraanstaande wereldwijd opererende consultant, broker en solutions provider die organisaties helpt om risico om te zetten in groeimogelijkheden. Met 39.000 werknemers wereldwijd ontwerpen en leveren we oplossingen die risico beheren, arbeidsvoorwaarden optimaliseren, talent laten groeien en kapitaal effectief inzetten om organisaties en medewerkers te beschermen en te versterken.

Media Contact


Related Solutions