Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Consultatie toekomst pensioenen geopend

Retirement
N/A

Door Wichert Hoekert | December 23, 2020

De belangrijkste elementen en veranderingen van de consultatie over wetgeving pensioenakkoord.

Op 16 december j.l. is de consultatie over de wetgeving rondom het pensioenakkoord opengesteld. In dit bericht gaan wij in op de belangrijkste elementen daarvan, als ook op de veranderingen ten opzichte van de hoofdlijnennotitie van juni van dit jaar. De consultatieperiode loopt tot 12 februari 2021. Willis Towers Watson zal uiteraard gebruik maken van de gelegenheid om te reageren.

Invaren

Veel aandacht is uitgegaan, en zal uit blijven gaan naar het invaarbesluit. Aan het collectief bezwaarrecht wordt voorgesteld mede invulling te geven in de vorm van een hoorrecht voor verenigingen van slapers en gepensioneerden.

Sterker nog dan eerder wordt benadrukt dat invaren de standaard wordt geacht te zijn; zelfs voor sociale partners ontstaat een bewijslast als zij niet tot invaren zouden willen verzoeken.

Als waarderingskader voor het invaren worden de standaardmethodiek en de Value Based ALM-methodiek voorgesteld, zoals ook in de hoofdlijnennotitie aangekondigd. Voor de Value Based ALM-methodiek zal een commissie scenariosets vaststellen.

Risicohouding

In de consultatiestukken wordt voorgesteld dat pensioenfondsen verplicht ten minste eens in de vijf jaar een risicopreferentieonderzoek uitvoeren om de risicohouding daaraan te kunnen toetsen. De risicohouding moet cohortspecifiek worden vastgesteld, en moet behalve een spreidingsmaat ook een doelstelling bevatten. Die beide aspecten zijn in lijn met de aanbevelingen die wij deden in onze position papers over risicohouding.

De nieuwe premieovereenkomst

In de consultatiestukken heeft het nieuwe contract een voorlopige nieuwe naam: de nieuwe premieovereenkomst. Uiteindelijk zal in de wetgeving voor beide contractsvormen nieuwe naamgeving worden voorgesteld. De stukken brengen meer duidelijkheid over de regels voor dotatie en onttrekkingen aan de solidariteitsreserve. Ook maken de teksten duidelijk dat de solidariteitsreserve in verbeterde premieovereenkomsten alleen toegankelijk zullen zijn voor beroepspensioenfondsen en verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Nieuw is dat het voor de toekenning van beschermingsrendementen wordt toegestaan om een expliciete beschermingsportefeuille te onderscheiden.

En verder…

Verder is de premiebegrenzing ten opzichte van de hoofdlijnennotitie verlaagd van 33% naar 30%. Ten dele wordt dat verklaard doordat in de nieuwe begrenzing uit wordt gegaan van de nieuwe systematiek voor nabestaandenpensioen, die voor overlijden voor de pensioenleeftijd gebaseerd zal zijn op risicodekking. Transitie naar die nieuwe systematiek mag gelijktijdig met de overgang naar het nieuwe stelsel plaatsvinden. Bij de transitie blijven opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen onaangetast, waarbij wordt toegestaan dat bestaande dekking en nieuwe risicodekking gezamenlijk de nieuwe grens van 50% risicodekking overschrijden.

De voorstellen maken eens te meer duidelijk dat het arbeidsvoorwaardelijk overleg over de nieuwe regeling uiterlijk 1 januari 2024 moet zijn voltooid, inclusief voldragen transitieplan, zodat de periode daarna gewijd kan worden aan opdrachtaanvaarding (plus opdrachtbevestiging) en aan de implementatie. Het implementatieplan, op te stellen door het fonds, moet voor 1 juli 2024 gereed zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland