Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

COVID-19 en de impact op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrisico van bestuurders en commissarissen

N/A
COVID 19 Coronavirus

Door Bas Bozon | Mei 18, 2020

De eerste overwegingen met betrekking tot COVID-19 en de impact op de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Risico-overwegingen (toenemende potentiële bestuurdersaansprakelijkheidsrisico's)

 • Het niet (tijdig) nemen van maatregelen met betrekking tot COVID-19
 • Toename van faillissementen en daarom bestuurdersaansprakelijkheidsclaims
 • Het niet doen van tijdige meldingen van niet-betaling van sociale belastingen

Verzekeringsoverwegingen

 • Controleer de opzegsbepalingen in de polisvoorwaarden
 • Controleer de risicowijzigingenbepalingen in de polisvoorwaarden.. De meeste polissen zullen in geval van insolventie in uitloopdekking gaan. Bespreek dit scenario ook intern.
 • Controleer de medewerkingsverplichtingen van de verzekerde in de bestuurdersaansprakelijkheidspolis. Bijvoorbeeld; Heeft de verzekerde toestemming nodig van de verzekeraar alvorens kosten van verweer vergoed te krijgen?
 • Houd rekening met premiebetalingsclausules (probeer elke discussie over dit onderwerp te voorkomen).

Marktoverwegingen

 • Beslissingen en reactietijden van verzekeraars kunnen en zullen meer tijd in beslag nemen.
 • Start het verlengingsproces in een zo vroeg mogelijk stadium.
 • Tijdelijke verlengingen zijn zeldzaam en worden alleen in uitzonderings gevallen uitgevoerd.
 • Er is meer informatie nodig voor een verlenging en offertes kunnen meer voorbehouden bevatten.
 • Veel bedrijfstakken zullen meer moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van dekking en capaciteit en kunnen hogere premies verwachten. Bijvoorbeeld de detailhandel, de luchtvaartindustrie, de energiesector, de vrije tijdssector, de horeca en de entertainmentindustrie. Let op: Dit is geen beperkte lijst!
 • Handel ontvangen verzoeken en offertes snel af. Geef risico’s in dekking en accepteer de offertes om capaciteit veilig te stellen Voorkom openstaande voorbehouden, gebrek aan capaciteit of verhoging van premies.

Vooruitblik

 • Uitsluitingen in geval van insolventie / uitsluitingen op het gebied van COVID-19 (sommige, niet alle verzekeraars)
 • Verdere afname van verzekeringscapaciteit en verhoging premies
 • De financiële draagkracht van verzekeraars (rating) kan afnemen
 • Uitgebreide vragen van verzekeraars over solvabiliteits-, liquiditeits-, cashflow- en continuïteitsplannen (niet limitatief)

Claims en omstandigheden

Houd er rekening mee dat verzekerden nog steeds verplicht zijn om verzekeraars zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren wanneer zij op de hoogte zijn van claims of omstandigheden die kunnen leiden tot een claim onder hun verzekering. Neem in geval van een claim of omstandigheid contact op met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij.

COVID-19 vragen die bestuurders zouden moeten stellen:

 1. Welke discussies heeft u binnen het bedrijf of met uw accountants gehad over de impact op het bedrijf van het coronavirus?
 2. Moet u bijzondere waardeverminderingen op uw inventaris of op bezittingen aanbrengen?
 3. Bestaat er een risico op wanbetalingen op leningen of schendingen van afspraken als gevolg van het coronavirus?
 4. Zal het nodig zijn om uw interne controles met betrekking tot uw bedrijf of toeleveringsketen te wijzigen in verband met de impact van het coronavirus?
 5. Hoe zijn de veranderingen in de vraag van klanten of producten beïnvloed door de pandemie?
 6. Heeft het bedrijf te maken met gevolgen voor de toeleveringsketen?
 7. Zijn er vergoedingen voor werknemers die leiden tot materiële kosten voor het bedrijf als gevolg van quarantaines of ontslagen?

Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat.

De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en dient niet te worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Related content tags, list of links Artikel COVID-19 (Coronavirus)
Contact Us