Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Evaluatie wet pensioencommunicatie

N/A
N/A

Door Mike Veerman , Niels Romein en Mariken Windhouwer | Februari 24, 2020

Dit artikel geeft enkele belangrijke uitkomsten van de evaluatie wet pensioencommunicatie weer.

Evaluatie wet pensioencommunicatie

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft Minister Koolmees de evaluatie Wet Pensioencommunicatie aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Wet Pensioencommunicatie is vanaf 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden met als centrale doelstelling: de deelnemer beter in staat stellen om te kunnen beoordelen of er bij pensionering voldoende inkomen is. Deze centrale doelstelling is als volgt uitgesplitst:

 1. de deelnemer weet hoeveel pensioen deze kan verwachten;
 2. de deelnemer kan nagaan of dat voldoende is;
 3. de deelnemer is zich bewust van de risico’s van zijn of haar pensioen en
 4. de deelnemer krijgt inzicht in keuzemogelijkheden.

Kortom, pensioeninformatie moet de deelnemer handelingsperspectief geven.

Uitkomsten evaluatie

Enkele belangrijke uitkomsten van de evaluatie zijn:

 • de helft van de deelnemers weet wanneer zij met pensioen kunnen gaan en hoeveel zij ongeveer kunnen verwachten;
 • ongeveer een derde van de deelnemers geeft expliciet aan niet te weten wanneer zij met pensioen kunnen gaan en hoeveel zij ongeveer kunnen verwachten.
 • een derde van de deelnemers is:
  • zich bewust van de risico’s van het pensioen;
  • weten hoe zij kunnen vaststellen of het pensioen voldoende is;
  • weten welke acties zij kunnen ondernemen;
  • weten welke keuzemogelijkheden zij hebben, en hebben vastgesteld of het pensioen voldoende is.
 • deelnemers ervaren mijnpensioenoverzicht.nl als het meest nuttig. Het UPO (en de mijn-omgevingen van de pensioenuitvoerder) dragen ook in bepaalde mate bij aan het bereiken van de beleidsdoelen, maar Pensioen 1-2-3 nagenoeg niet.
 • pensioeninformatie moet volgens deelnemers inzicht geven in het totaal netto te verwachten pensioen per maand op de pensioenleeftijd.
 • deelnemers willen graag dat de informatieverstrekking aansluit op hun persoonlijke situatie.
 • deelnemers vinden dat de werkgever pensioeninformatie moet geven.
 • pensioenuitvoerders geven aan dat zij hun eigen informatiebronnen, zoals de mijnomgeving, effectiever vinden dan de wettelijk voorgeschreven instrumenten.
 • jongeren hebben over het algemeen minder pensioenkennis, 55-plussers blijken juist betrekkelijk veel pensioenkennis te hebben.

Beleidsvoornemens

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft de minister een aantal beleidsvoornemens geformuleerd.

Informatie passender maken

Pensioenuitvoerders moeten effectiever zijn in de manier waarop zij de verplichte pensioeninformatie aan hun deelnemers verstrekken. Het voornemen is om pensioenuitvoerders niet langer te verplichten om de formats voor het UPO en de Pensioen 1-2-3 te gebruiken.

Van ‘verstrekken’ naar ‘ter beschikking stellen’

Onderzocht wordt in welke gevallen het verantwoord en mogelijk is om de verplichting om pensioeninformatie schriftelijk of elektronisch actief te verstrekken, te vervangen door de verplichting om informatie ter beschikking te stellen.

Digitale verstrekking van informatie verbeteren

Onderzocht wordt welke wettelijke drempels weggenomen kunnen worden om de digitale informatie te verbeteren.

Pensioenregister doorontwikkelen

Het pensioenregister wordt verder doorontwikkeld, rekening houdend met de gebruiker en input van de AFM.

Meer vrijheid of meer verantwoordelijkheid?

Het vervallen van de verplichte formats levert vrijheid op. Tegelijkertijd betekent het niet dat communicatie makkelijk wordt. De evaluatie geeft geen inzicht in hoe het pensioenbewustzijn sinds invoering van de wet is veranderd, maar aan de wensen die eruit naar voren komen kun je zien dat de lat voor verbetering komende tijd hoog blijft liggen.

Effectieve communicatie betekent meetbaar maatwerk. Pensioenfondsen kunnen blijven leunen op het succesvolle mijnpensioenoverzicht.nl, maar zullen voor het activeren en het handelingsperspectief duidelijk hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Het ligt voor de hand de activering te laten aansluiten bij de levensfase: zorg ervoor dat deelnemers in de verschillende levensfases de stappen zetten die op die momenten nodig zijn. Niet meer dan dat, maar ook niet minder dan dat.

AuthorsAssociate Director Communication and Change Management

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update

Related Solutions