Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

ACM doet onderzoek naar concurrentie vermogensbeheermarkt

Retirement
N/A

Door Dick Veldman | Februari 26, 2020

Interpretatie Willis Towers Watson op de conclusie van verkennend onderzoek ACM naar mogelijke risico’s voor de concurrentie op de Nederlandse pensioenvermogensbeheermarkt.

Recent heeft de ACM een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s voor de concurrentie op de markt voor het vermogensbeheer van het Nederlandse pensioenvermogen. In het bijzonder gaat de ACM in op de invloed van hoge overstapkosten op het overstapgedrag en de invloed van het bundelen van vermogensbeheer en investeringsadvies. We onderschrijven de aanleiding voor dit verkennend onderzoek. In deze bijdrage geven wij onze interpretatie van de conclusies ervan.

Veranderingen brengen altijd kosten met zich mee. Daarom is het van belang om reeds bij het aangaan van een fiduciaire vermogensbeheerovereenkomst uitdrukkelijk aandacht te hebben voor de voorwaarden en kosten waaronder afscheid kan worden genomen. Is een overstap eenmaal een feit, dan kan adequaat transitiemanagement er toe bijdragen dat overstapkosten maximaal worden beperkt met behoud van marktexposure.

Vermogensbeheerkosten hebben een materiële impact op de mate waarin een pensioenfonds in staat is om haar lange termijn ambities kan waarmaken. Om die reden dient selectie van vermogensbeheerders zich niet alleen te richten op het identificeren van goede managers en strategieën, maar ook op aspecten als gelijkgerichte belangen en toegevoegde waarde nà kosten.

In de periode vóór het FTK was balanced vermogensbeheer gemeengoed; een balanced manager verzorgde voor een pensioenfonds het gehele vermogensbeheer. Na de introductie van het FTK heeft fiduciair vermogensbeheer haar intrede gedaan, waarbij fiduciair advies als een soort onderaannemer fungeerde met de interne vermogensbeheerder als hoofdaannemer. In de loop van de jaren zijn de verhoudingen gewijzigd zodanig dat fiduciair advies nu meestal de bovenliggende partij is en wordt geacht onafhankelijk te adviseren over de beste implementatieroute voor de klant. Later is de discussie ontstaan over het loskoppelen (“unbundling”) van fiduciair advies en vermogensbeheer. Een groot pluspunt van unbundling is kostentransparantie. De fiduciaire schil werd overwegend gefinancierd middels het interne vermogensbeheer. Unbundling leidde tot separate fee-structuren voor fiduciair advies en intern vermogensbeheer. Grotere fondsen zijn hierin succesvoller, met name vanwege hun grotere inkoopkracht.

Het dalende aantal pensioenfondsen heeft geleid tot stevige concurrentie tussen aanbieders van fiduciair vermogensbeheer. Daarnaast worden de overblijvende fondsen groter in omvang, waardoor hun economisch belang voor de fiduciair vermogensbeheerder groter wordt. Schaalgrootte is cruciaal. Fiduciair advies is daarbij duidelijk minder schaalbaar dan vermogensbeheer. Tegelijkertijd zijn wet- en regelgeving op gebieden waar fiduciair advies wordt geacht te ondersteunen toegenomen. Dit alles legt druk op het verdienmodel van fiduciaire vermogensbeheerders. Met name voor pensioenfondsen van een kleinere omvang zijn vermogensbeheerders alleen bereid te offreren voor fiduciair advies in combinatie met (delen van het) vermogensbeheer. We onderschrijven de conclusie van het onderzoek, dat fondsbesturen zich bewust moeten zijn van een mogelijke kennis- en informatieassymetrie en deze bij de uitvoering van het beleggingsbeleid dienen te adresseren.

Het wisselen van fiduciair vermogensbeheerder brengt altijd kosten met zich mee. Goede contractuele afspraken en de beschikbaarheid van transitiemanagement kunnen deze kosten beperken.

Unbundling is vooralsnog met name voorbehouden aan grotere fondsen. Door het lostrekken van advies en vermogensbeheer oogt de relatie zakelijker en is het vervangen van een partij eenvoudiger. De complexiteit van de portefeuille en de wijze van implementatie zijn in belangrijke mate bepalend voor de kosten van een wisseling.

De beperkte schaalbaarheid van fiduciair advies is een belangrijke reden dat kleinere fondsen procentueel duurder uit zijn.

Fondsbesturen dienen, naar ons inzicht, te allen tijde de beoogde dienstverlening, de geaccepteerde aansprakelijkheid en de bijbehorende beheerkosten in onderlinge samenhang te bezien en te wegen.

Auteur

Dick Veldman
Senior Investment Consultant

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen

Gerelateerde oplossingen