Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

N/A
Pensioenakkoord

Door Wichert Hoekert | Januari 27, 2020

Doorrekeningen CPB belangrijke mijlpaal in traject richting hoofdlijnennotitie voor de zomer van 2020

Net voor het einde van 2019 heeft Koolmees een voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord aan de Kamer gezonden. Dit in vervolg op de roadmap die in oktober aan de kamer was gezonden en de beantwoording van vragen van de Eerste Kamer eerder in december.

Een belangrijke aanstaande mijlpaal in het traject om te komen tot een hoofdlijnennotitie voor de zomer van 2020 zijn de doorrekeningen van het CPB. Die worden einde januari naar verwachting gepubliceerd. Daaruit zal onder meer moeten blijken of de ambities die in het pensioenakkoord zijn uitgesproken haalbaar zijn bij de huidige renteniveaus. In de voortgangsrapportage wordt herhaald dat het pensioenakkoord uitgaat van inkoop van nieuwe aanspraken tegen risicovrije rente, zodat premiedemping niet meer aan de orde zal zijn. Dat leidt in de regel bij de huidige rentestanden tot lagere nominale aanspraken, maar daar staat een ruimer indexatieperspectief tegenover.

In de brief wordt ook ingegaan op een drietal onderwerpen waarover advies is gevraagd aan de Stichting van de Arbeid. Het gaat om de aanpak van de witte vlek, de vormgeving van nabestaandenpensioen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De adviezen worden alle drie in het eerste kwartaal van 2020 verwacht.

Over uitvoeringskosten, ook in de nieuwe contractsvormen, verschijnt begin 2020 een onderzoeksrapport en een reactie daarop van het ministerie. Een kwalitatieve analyse van bestaande en nieuwe contractsvormen, zoals aan de kamer toegezegd, zal worden uitgevoerd door de Belgische professor Vandenbroucke, nadat het SCP had aangegeven de opdracht wegens capaciteitsgebrek niet op korte termijn uit te kunnen voeren. Een derde onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van pensioenadministraties. De kamer zal hierover begin 2020 worden geïnformeerd.

Voor pensioenopbouw voor zelfstandigen overweegt het ministerie experimentwetgeving met ingang 1 juli 2021. Experimenten moeten om daarvoor in aanmerking te komen voor 1 februari 2020 bij het ministerie zijn aangemeld.

Over de wetgeving over de wijziging van de koppeling van de AOW-leeftijd wordt de kamer voor de zomer geïnformeerd. Wetgeving over tegemoetkomingen inzake herstelplannen was in 2019, zij het alleen voor 31 december 2019, tot stand gekomen en gepubliceerd in de Staatscourant.

Over drie onderdelen van het pensioenakkoord heeft inmiddels een consultatie plaatsgevonden. Die betrof de uitkering ineens op de pensioendatum, de drempelvrijstelling voor RVU-heffingen en het verlofsparen. Het doel is dat een wetsvoorstel voor de zomer van 2020 volgt.

Contact

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioenakkoord Nederland

Gerelateerde Oplossingen