Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Kabinet publiceert roadmap pensioenakkoord

Retirement
N/A

Oktober 28, 2019

Kabinet beschrijft wetsbehandeling nieuwe contractsvormen en overlegstructuur in roadmap.

Nadat kabinet en sociale partners in juni het pensioenakkoord in juni sloten, zijn er inmiddels diverse vervolgstappen genomen. Deze hebben geleid tot een roadmap die op 7 oktober aan de kamer is gestuurd. In die roadmap beschrijft het kabinet de voornemens voor het traject om te komen tot wetsbehandeling in 2021, en invoering van de nieuwe contractsvormen in 2022.

In de roadmap licht het kabinet ook de overlegstructuur toe voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Een stuurgroep, die in september van start is gegaan, draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet, ondersteund door namens uitvoerders (Verbond en Pensioenfederatie), toezichthouders (DNB en AFM) en CPB. Een voorbereidingsgroep bereidt de stukken voor, en wordt daarbij ondersteund door een tiental technisch werkverbanden voor een tiental onderwerpen.

Voor wat de AOW-wetgeving betreft: de aanpassingen van de AOW-leeftijd voor de eerstkomende jaren zijn al kort na de totstandkoming van het akkoord in wetgeving doorgevoerd. Verdere aanpassingen na 2023, waarbij elke toename van de resterende levensverwachting van een 65-jarige resulteert in een verhoging van de AOW-leeftijd met acht maanden, moeten nog wettelijk worden vastgelegd.

Voor het einde van dit jaar verschijnt over de voorgenomen aanpassingen in de tweede pijler een voortgangsrapportage, gevolgd door een hoofdlijnennotitie voor de zomer van 2020 en een wetsvoorstel in het begin van 2021. Een onderzoek van het CPB naar de effecten van het nieuwe stelsel verschijnt samen met de hoofdlijnennotitie.

Op korte termijn wordt een consultatie verwacht over de invoering van de mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van het pensioenvermogen ter vrije besteding op te nemen.

Een ander onderdeel van het pensioenakkoord zijn de afspraken over duurzame inzetbaarheid en zware beroepen. Voor zware beroepen vervalt vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar de RVU-heffing bij vervroegde uittreding tot een bedrag van ongeveer 19.000 euro per jaar over een periode van maximaal drie jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Het wetsvoorstel hiervoor wordt, na overleg met sociale partners, voor de zomer van 2020 verwacht. Voor de langere termijn wordt de mogelijkheid van vervroegd uittreden na een vast aantal werkende jaren onderzocht, waarbij wordt gesproken van 45 jaar. Dit onderzoek moet in 2020 de kamer bereiken. Datzelfde geldt voor vormgeving en voorwaarden voor sectorale maatwerkafspraken voor duurzame inzetbaarheid. Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen bij de oprichting van een meerjarig integraal investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid de fiscale ruimte voor verlofsparen verdubbeld, van maximaal 50 naar maximaal 100 weken.

WEET MEER Portaal

Contact

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland