Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Het lifecyclebeginsel in de ambitieovereenkomst

Retirement
N/A

Door Wichert Hoekert | Oktober 3, 2019

DNB-onderzoek toont dat het lifecyclebeginsel van toegevoegde waarde kan zijn.

Een onderdeel van het pensioenakkoord is dat onderzocht wordt of invoering van het lifecyclebeginsel, dat in premieovereenkomsten al vrijwel altijd wordt toegepast, ook voor de ambitieovereenkomst van meerwaarde kan zijn. Op maandag 16 september verscheen een publicatie van DNB over de meerwaarde van leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Eerder deed het CPB soortgelijk onderzoek.

In het DNB-onderzoek worden verschillende varianten onderzocht. In de eerste plaats gaat het om uniforme aanpassing van het bereikbaar pensioen, in plaats van het opgebouwd pensioen, waardoor het risico verschuift naar jongere leeftijden. De tweede variant deelt de benodigde verhoging of verlaging in een verhouding 3:2:1 toe aan de verschillende leeftijden, en realiseert zo het zelfde. De derde variant ten slotte is een expliciete lifecycle. Het onderzoek gaat daarbij niet in op administratieve en uitvoeringstechnische consequenties, die van de ene tot de andere variant sterk uiteen zullen lopen.

Het onderzoek wijst uit dat de meerwaarde in premieovereenkomsten rond de 6% bedraagt, maar voor het FTK minder dan 0,5% en bij eenvoudige toedeling zelfs negatief. In het FTK bewerkstelligen bestaande mechanismes voor zowel kortingen als indexaties ten dele hetzelfde effect als wat met leeftijdsafhankelijk beleggen wordt beoogd, maar daarnaast spelen fiscale beperkingen daarbij een rol. Naar onze mening is invoering van een leeftijdsafhankelijk beleid onder het huidige fiscale regime dan ook weinig zinvol. Fiscale begrenzing van de indexatie (en dus ook van inhaalindexatie) verliest bovendien de relevantie als de premie hard fiscaal begrensd zal zijn. In het nieuwe contract, zonder die fiscale restrictie op de jaarlijkse verhoging, kan de meerwaarde van een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid oplopen tot ongeveer 3%.

Zo toont het onderzoek niet alleen aan dat een lifecyclebeginsel van toegevoegde waarde kan zijn, maar ook hoe bepalend fiscale aspecten zullen zijn in de transitie van het pensioenstelsel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Contact

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland