Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Inhaal van pensioen in een beschikbare premieregeling

Retirement
N/A

Door Bart Mooren en Eric Heemskerk | Juni 12, 2019

Belastingdienst geeft aan of en onder welke voorwaarden het mogelijk is pensioen in te kopen.

In een Vraag & Antwoord geeft de Belastingdienst aan of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om over het verleden op basis van een 3% staffel (bijlage IV van het besluit van 10 december 2018) pensioen in te kopen waarbij over deze verstreken diensttijd sprake is geweest van de toepassing van een 4%-staffel (bijlage I van voornoemd Besluit).

Een en ander is relevant vanwege het feit dat voor een kapitaal op basis van een 3%-staffel de zogenaamde eventtoets geldt waarbij getoetst dient te worden aan een fiscaal maximale middelloonregeling. Bij een kapitaal op basis van 4%-staffel geldt deze toets niet en geldt dus ook geen maximum pensioenniveau.

Een dergelijke inhaal van pensioen over het verleden is mogelijk mits bij de uitvoering van de eventtoets rekening wordt gehouden met de pensioenuitkering die met het 4% kapitaal kan worden aangekocht. Of het 4%-kapitaal uiteindelijk is ingebracht in de (nieuwe) 3%-regeling (interne waardeoverdracht), is niet relevant.

De vraag of een interne waardeoverdracht heeft plaatsgevonden is wel relevant voor de uiteindelijke fiscale behandeling van het 4%-kapitaal. Als dit 4%-kapitaal separaat geadministreerd blijft en derhalve niet wordt overgedragen naar de 3%-regeling, zal nooit sprake zijn van een eventtoets (fiscaal maximale middelloonregeling) over dit kapitaal en bestaat dus ook niet het risico dat het kapitaal aan de pensioenuitvoerder of werkgever komt te vervallen. Het op basis van de 4%-staffel opgebouwd pensioenkapitaal zal dan gewoon integraal kunnen worden aangewend voor de aankoop van ongemaximeerde pensioenuitkeringen.

Als het 4%-kapitaal wel wordt vermengd met het 3%-kapitaal wordt feitelijk het 4%-kapitaal onder het 3%-regime gebracht en kan de hoogte van de pensioenuitkering hiermee mogelijk beperkt worden.

De hierboven geschetste afwikkeling is van overeenkomstige toepassing op een inhaal van pensioen op basis van bijlage V van het staffelbesluit.

Ondanks het feit dat de 3%- en kostprijsstaffel pas op 1 januari 2007 zijn geïntroduceerd wordt door de Belastingdienst aangegeven dat ook de jaren voor 1 januari 2007 in aanmerking komen voor eventuele inhaal op basis van de 3%- of kostprijsstaffel. Het uitgangspunt is immers dat een inhaalruimte wordt bepaald aan de hand van het fiscale kader op het moment van de inhaal. Dit betekent dan ook tevens dat zowel de aftoppingsgrens als de AOW-franchise in het jaar van inhaal van toepassing zijn bij de bepaling van de fiscale inhaalruimte over het verleden.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland