Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Brief DNB met voorstellen voor betere pensioenregelgeving

Retirement
N/A

Door Martin Jonk en Wichert Hoekert | Januari 30, 2019

Op 20 december stuurde het ministerie de wetgevingsbrief van DNB aan de kamer. De brief zelf dateert van 29 maart 2018. In de brief doet DNB enkele voorstellen voor verbetering van de pensioenregelgeving. Deze voorstellen zijn los te zien van de stelselherzieningen – het betreft een achttal ‘kleinere stappen’. Enkele daarvan zijn inmiddels, onder meer via de Verzamelwet pensioenen 2019, in wetgeving omgezet.

Het eerste voorstel heeft betrekking op de risicohouding voor premieovereenkomsten. Voor uitkeringsovereenkomsten is, door verschillende aspecten van het FTK waaronder de haalbaarheidstoets en de praktijk van evenwichtigheidstoetsing, sprake van ruime aandacht voor de zogenaamde pensioendriehoek. Daarin worden risico, premie en ambitie tegen elkaar afgewogen: een hogere ambitie tegen dezelfde premie is alleen mogelijk met een hoger risico, handhaving van de ambitie bij een lagere premie vergt een risicovergroting, et cetera. Voor premieregelingen verdient diezelfde pensioendriehoek meer aandacht. Regelmatig blijven afwegingen tussen premie, ambitie en risico in premieregelingen impliciet – als ze al afdoende gemaakt worden.

Met de Wet verbeterde premieregeling, inmiddels ruim twee jaar van kracht, is dat des te urgenter geworden. Willis Towers Watson publiceerde om die reden een position paper over de risicohouding voor premieregelingen. Een heldere en uniforme definitie van de risicohouding voor premieregelingen is wat ons betreft de noodzakelijke volgende stap in de volwassenwording van premieregelingen in Nederland. DNB brengt in de wetgevingsbrief een aantal punten naar voren die wij ook benoemden in onze position paper. In de eerste plaats stelt DNB voor de definitie uit te breiden naar het ambitieniveau, en niet te beperken tot de maximaal toegestane afwijking zoals dat nu het geval is. In de tweede plaats stelt DNB voor leeftijdsafhankelijkheid in de risicohouding verplicht te stellen.

Een ander voorstel, eveneens met betrekking tot premieovereenkomsten, gaat over de inkoop van pensioen. Hoewel DNB daarom ook in een eerdere wetgevingsbrief uit 2013 al eens verzocht zijn er, anders dan voor inkoop uit VPL en uit netto pensioen, nog steeds geen wettelijke bepalingen voor de inkoop uit een reguliere premieovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Jonk of Wichert Hoekert.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland