Skip to main content
Artikel | Pensioen Update

Geen pensioenakkoord

N/A
N/A

Door Wichert Hoekert | November 29, 2018

In de avond van 20 november is het overleg over een pensioenakkoord zonder resultaat beëindigd. De vakbonden hebben aangegeven dat de toezeggingen van het kabinet niet toereikend waren, waar het kabinet stelt tot het uiterste te zijn gegaan. Geschilpunten zijn (onder meer) de verhoging van de AOW-leeftijd, die wat de bonden betreft ingrijpender vertraagd had moeten worden dan het kabinet meende toe te kunnen zeggen, en de financiering van de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Daarmee dreigt het kabinet een belangrijke doelstelling voor deze regeerperiode niet te kunnen realiseren, althans niet met steun van sociale partners. Minister Koolmees heeft op verzoek van de kamer daags na het einde van het overleg in een korte brief uitleg verschaft. Hij merkt in de brief onder meer op dat hij niet verwacht dat een akkoord op korte termijn alsnog mogelijk is.

Tegelijkertijd geeft Koolmees aan dat vernieuwing van het stelsel in zijn optiek urgent blijft. De vraag is nu of het kabinet alsnog het draagvlak kan vinden om wijzigingen in gang te zetten, zoals de afschaffing van de doorsneesystematiek. Zou het kabinet overgaan tot afschaffing van de doorsneesystematiek zonder dat tegelijkertijd een nieuwe contractvorm wordt geïntroduceerd, dan betekent dat onder meer dat de dubbele transitie  – waarvan verschillende instanties hoge verwachtingen hadden – niet tot de mogelijkheden behoort. Het idee van de dubbele transitie zou zijn dat buffervorming in het nieuwe contract niet of minder aan de orde zou zijn dan in het huidige. De voordelen daarvan werken compenserend ten opzichte van de nadelen van afschaffing van de doorsneesystematiek, en kunnen zo bijdragen aan de compensatie daarvan. Afschaffing van de doorsneesystematiek zou elk pensioenfonds waar sprake is van opbouw raken. De primaire verantwoordelijkheid – voor de afschaffing an sich, maar ook voor de eventuele compensatie – ligt in onze optiek echter bij sociale partners.

Aangaande een eventuele nieuwe contractvorm lichtte Koolmees in antwoord op vragen van de Tweede Kamer van 22 november op dat de risicovrije rente, zoals eerder aangegeven, ook als het garantiestreven van het FTK wordt verlaten van kracht zou moeten blijven. Binnen de bepalingen van de Pensioenwet is dat een begrijpelijke stellingname. Verder lijkt Koolmees in antwoorden aan Kamerlid Van Rooijen te impliceren dat rechten en aanspraken bij invaren naar het nieuwe contract niet worden aangepast.

In het kamerdebat op dinsdag 27 november beschreven Rutte en Koolmees de tegemoetkomingen die aan onderhandelingspartijen zouden zijn gedaan. Koolmees kondigde aan in januari een brief in de kamer te zenden over de toekomst van het pensioenstelsel.

Vooralsnog heeft het er daarmee alle schijn van dat de evaluatie van de aanpassing van het FTK zoals uitgevoerd door Willis Towers Watson en eerder dit jaar aan de kamer gezonden, en de met name technische aanbevelingen die daaruit voortvloeiden, aan belang wint. Die technische aanbevelingen hadden onder meer betrekking op de haalbaarheidstoets, de werking van de beleidsdekkingsgraad en de definitie van de reële dekkingsgraad. In het debat van 27 november werden diverse moties ingediend die mogelijke kortingen vanwege aanhoudend dekkingstekort onder het FTK zouden kunnen voorkomen of uitstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Contact Us
Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland