Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Definitieve regeling bijzondere bijdrage sociale zekerheid (Wijninckx-bijdrage) vanaf 2019 voor Belgische aanvullende pensioenstelsels

Retirement
N/A

Januari 17, 2019

Op 16 november 2018 werd het wetsontwerp ter invoering van de definitieve regeling voor de betaling van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage goedgekeurd.

Op 16 november 2018 werd het wetsontwerp ter invoering van de definitieve regeling voor de betaling van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage, of ook wel de Wijninckx-bijdrage genoemd, goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019.

Overgangsregeling tot en met 2018

Inrichters van een aanvullend pensioenplan voor loontrekkenden en zelfstandigen (ook Individuele Pensioen Toezeggingen) moesten een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage betalen van 3 % als de bijdragen voor de waarborgen leven en overlijden een welbepaald plafond overschreden (€ 32.472,96 in 2018, jaarlijks geïndexeerd) en dit tot en met het bijdragejaar 2018. Deze bijdrage diende betaald te worden in het 4e kwartaal van elk bijdragejaar.

Bepaling overschrijding

Som van de patronale en persoonlijke bijdragen voor de waarborgen leven en overlijden > welbepaalde plafond.

Berekening bijzondere bijdrage

3% op de eventuele overschrijding maar weliswaar beperkt tot de patronale bijdrage.

Definitieve regeling vanaf januari 2019

Vanaf januari 2019 worden niet enkel de aanvullende pensioenen en IPT’s maar ook alle tweede pijler pensioenvoorzieningen in rekening gebracht (VAPZ-, RIZIV-, POZ-contracten en intern gefinancierde pensioenbeloftes). Voor de bepaling van de overschrijding zal niet langer gekeken worden naar de bijdragen maar naar de wettelijke en aanvullende voordelen. Voor wat betreft de bijzondere bijdrage zal deze worden berekend op de verhoging van de reserves van deze aanvullende voordelen in vergelijking tot het vorige bijdragejaar. Deze bijzondere bijdrage dient voor een loontrekkende betaald te worden tegen uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op het bijdragejaar, daar waar de deadline voor zelfstandigen op 31 december van het betreffende bijdragejaar ligt.

Bepaling overschrijding

Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen > pensioendoelstelling met:

  • Wettelijk pensioen = voor een loontrekkende bedraagt dit 50% van wettelijk pensioenplafond en voor een zelfstandige 25% in functie van de carrière (aantal gewerkte jaren /45).
  • Aanvullend pensioen = de reserves van het voorgaande jaar van elk aanvullend rust- en of overlevingspensioen ongeacht het statuut omgezet in een rente (door deling met bepaalde coëfficiënt).
  • Pensioendoelstelling = maximum wettelijk pensioen van de openbare sector (€ 80.024,15 huidig plafond).

Berekening bijzondere bijdrage

{Reserves van betreffende jaar –  reserves voorgaande jaar (gecorrigeerd op basis van de gemiddelde OLO’s op 10 jaar van de laatste 6 kalenderjaren voorafgaand aan het bijdrage jaar)} x 3%

Voor meer informatie over dit onderwerp en voor persoonlijk advies neem contact op met Karine Wettinck.

Related content tags, list of links Artikel Pensioen België
Contact Us