Artikel

Europe on the Move: een nieuwe weg voor de transportsector?

Juli 21, 2017
| België

De laatste weken valt de wegtransportsector niet meer weg te denken uit het nieuws: bedrijfsleiders worden gearresteerd in het kader van verdenking van sociale fraude door het opzetten van postbusbedrijven, Oost-Europese chauffeurs komen in opstand tegen het invoeren van verplichte weekendrust buiten de cabine … De sector komt in een slecht daglicht te staan en heeft nood aan wetgevende initiatieven om haar concurrentiepositie op een duurzame manier te kunnen handhaven.

Op 31 mei 2017 kwam de Europese Commissie naar buiten met een beleidsplan voor de modernisering van het wegtransport, maar het is maar zeer de vraag of dit plan aan de noden van de sector kan voldoen.

Europe on the Move: een slimme, sociale en concurrerende wegtransportsector1

Op 31 mei 2017 stelde de Europese Commissie een langverwacht actieplan voor dat ervoor moet zorgen dat de transitie naar schone energie en digitalisering in het wegtransport op een (sociaal) verantwoorde manier verloopt, waarbij er enerzijds zo weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de concurrentiepositie van (en binnen) de sector en anderzijds het optimaal functioneren van de markt wordt vooropgesteld.

De belangrijkste voorstellen op een rijtje

Onbeperkte cabotage

Cabotage onbeperkt mogelijk2 – In het voorstel van de Europese Commissie is cabotage niet langer beperkt tot drie achtereenvolgende ritten binnen een tijdspanne van 7 dagen na een internationale rit, maar zullen een onbeperkt aantal ritten mogelijk zijn binnen een tijdspanne van 5 dagen na een internationale rit. Belangrijk hierbij is dat cabotageritten zullen worden onderworpen aan de detacheringsregels3 waarbij het principe “gelijk loon voor gelijk werk” wordt gehanteerd. Concreet betekent dit dat een lidstaat ervoor moet zorgen dat chauffeurs een hoger loon krijgen wanneer zij ten minste 3 dagen in de lidstaat in kwestie opereren. Slimme tachografen zullen worden ingezet om te controleren of grenzen effectief worden overschreden.

Punt van kritiek : de regels zijn er niet bepaald duidelijker op geworden en het is maar zeer de vraag of zij kunnen worden gehandhaafd. Indien niet, schiet dit voorstel zijn doel eigenlijk voorbij.

Punt van kritiek: Tegengaan sociale dumping

Werkomstandigheden chauffeurs verbeteren  – Het zal voor chauffeurs niet meer toegelaten zijn om hun weekendrust in de cabine te nemen. De werkgever zal aangepaste slaapgelegenheden moeten voorzien. Bovendien moeten chauffeurs de mogelijkheid hebben om elke 3 weken tijd thuis (land herkomst) door te brengen.

Punt van kritiek : Europa moet zich de vraag stellen of deze voorstellen wel haalbaar zijn en/of zij niet enkel een buitensporige (financiële) inspanning vragen van de werkgevers. We zien nu al dat transportbedrijven zich moeten reorganiseren om te voldoen aan het verbod om de chauffeur zijn weekendrust te laten houden in zijn cabine in bepaalde lidstaten.

Bestrijding postbusbedrijven  – Het invoeren van nieuwe criteria moet het oprichten van postbusbedrijven moeilijker maken en het opsporen ervan eenvoudiger. Volgens Violeta Bulc, Transportcommissaris bij de Europese Commissie, is het bestrijden van postbusbedrijven een absolute prioriteit aangezien «ze worden opgezet om een illegale draai te geven aan wettelijke verplichtingen op het vlak van belastingen, sociale zekerheid, BTW en lonen».

Punt van kritiek : de achterliggende filosofie valt toe te juichen, maar brengen deze nieuwe criteria geen extra lasten met zich mee voor bedrijven die niet als een postbusbedrijf zijn georganiseerd?

Andere voorstellen

Vergemakkelijken administratieve procedures  – Transportbedrijven zullen maar eens om de 6 maanden de rijtijden van hun chauffeurs moeten doorgeven. Bovendien kan dit via een digitale tool. Maar zal dit hun administratieve last enigszins verlichten?

Afschaffen juridisch vertegenwoordiger  – Wanneer een vervoerder bijvoorbeeld in Frankrijk opereert, is hij normaal gezien verplicht om een juridisch vertegenwoordiger aan te duiden. In het voorstel van de Europese Commissie wordt dergelijke verplichting aan banden gelegd, een positieve wending.

Footnotes

1 Europese hervorming van de transportsector
2 Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.
3 Wanneer een werknemer in een land van de Europese Unie wordt gedetacheerd, moet de werkgever de arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloven, welzijn …) en loonsvoorwaarden naleven van het land waarnaar hij de werknemer detacheert. De gedetacheerde werknemer blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld en dus niet aan het stelsel van het land van onthaal.