Skip to main content
Contact Us

Meest recente update: november 2019

PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring beschrijft Willis Towers Watson SA/NV ("Willis Towers Watson", "we", "ons" of "onze") hoe we Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer we transactie- en adviesdiensten (zoals verzekeringsbemiddeling, schadebeheer, consultancy, verzekering en andere vormen van verzekeringsdiensten ("Diensten") verlenen aan onze klanten.

Willis Towers Watson heeft een wereldwijd netwerk van dochterondernemingen en filialen.

Bij het verlenen van de Diensten kunnen we verplicht zijn om Persoonsgegevens te verwerken van personen die met naam genoemd worden in een verzekeringspolis, of van personen die begunstigden zijn van, of claims hebben ingediend uit hoofde van, een verzekeringspolis, of personen die betrokken zijn bij een incident dat aanleiding geeft tot een verzekeringsclaim. Verder verwerken we Persoonsgegevens van personen die werknemers, opdrachtnemers en vertegenwoordigers zijn van onze klanten. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie we tijdens het verlenen van onze Diensten Persoonsgegevens verwerken (elke "betrokkene" of "u").

 1. SCOPE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

 2. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Willis Towers Watson uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt tijdens het aanbieden of beheren van onze Diensten en is van toepassing op alle Persoonsgegevens die we over u verzamelen of verwerken.

 3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 4. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die u identificeren als individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu.

  We kunnen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren verzamelen:

  • Onze klant kan uw Persoonsgegevens aan u verstrekken. Wanneer een klant ons Persoonsgegevens over u verstrekt, vragen wij die klant om een kopie van deze privacyverklaring aan u te geven voordat hij dit doet.
  • U kunt uw Persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekken als u onze klant bent of als u betrokken bent bij een claim die wij voor een klant behandelen.
  • We kunnen uw Persoonsgegevens uit openbare bronnen verzamelen.

  De Persoonsgegevens die we over u van onze klanten kunnen verzamelen (of rechtstreeks van uzelf) zijn afhankelijk van het soort Dienst dat wij verlenen en van de relatie tussen ons, of tussen u en onze klant, maar kunnen het volgende omvatten:

  • naam- en contactgegevens;
  • demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, opleiding/werkverleden, academische en beroepskwalificaties, gegevens over dienstverband, hobby's, gezinssamenstelling, nabestaanden);
  • persoonlijke identificatiedocumentatie en verwante informatie, zoals paspoortnummer en werknemersnummer;
  • financiële en betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer en transactiegegevens;
  • gegevens betreffende de verlening van de Diensten, zoals polisgegevens, gegevens van claims, en gegevens over incidenten die aanleiding zijn voor claims en bijbehorende schade;
  • gegevens over uw onroerende goederen en bezittingen;
  • verklaringen die door u of over u gedaan zijn;
  • opnames van communicatie; en
  • personeelsgegevens, zoals functietitel en rol; gegevens over voordelen en vergoedingen; informatie over nabestaanden/begunstigden; opleidingsgegevens en academische en beroepskwalificaties; gegevens van contactpersoon bij noodgevallen; en informatie over prestatiebeheer.

  We kunnen openbaar verkrijgbare gegevens verzamelen, zoals gegevens op socialemediaplatformen, gegevens over uw geregistreerde onroerende goederen of bezittingen en gegevens over vorderingen of veroordelingen uit openbare registers.

 5. WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 6. We moeten een wettelijke grondslag hebben voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Veelal zal de wettelijke grondslag een van de volgende zijn:

  • ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om Diensten te verlenen aan onze klanten, om te garanderen dat de Diensten die we verlenen aansluiten op de behoeften van onze klanten, om onze Diensten te verbeteren, om onze risico's te beheersen, om accurate transactierapportages bij te houden, en om ons bedrijf efficiënt te leiden;
  • ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van onze klanten en andere derden (bijvoorbeeld om vorderingen te onderzoeken en beoordelen die worden ingesteld tegen polissen die door hen worden gehouden of aangeboden en om vermoedelijke fraude te voorkomen of op te sporen); of
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen van due diligence en rapportages.
 7. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

 8. We gebruiken uw Persoonsgegevens:

  • om de Diensten te verlenen en onze contractuele verplichtingen aan klanten na te komen;
  • om data-analyse uit te voeren;
  • ter controle en preventie van fraude;
  • om nieuwe diensten te helpen ontwikkelen en om onze Diensten uit te breiden, te verbeteren of aan te passen;
  • om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en uit te breiden;
  • om antecedenten- en duediligenceonderzoek te doen;
  • om administratieve taken uit te voeren in verband met onze Diensten;
  • om onze wettelijke rechten of de rechten van onze klanten of derden uit te oefenen, verdedigen of beschermen; en
  • om te voldoen aan wettelijke en beroepsmatige verplichtingen en om mee te werken met toezichthoudende organen.

  De wijze waarop we Persoonsgegevens analyseren ten behoeve van risicobeoordeling, fraudepreventie en -opsporing, en om te rapporteren aan onze klanten in het kader van de Diensten kan ook profilering omvatten, wat betekent dat we uw Persoonsgegevens kunnen verwerken met behulp van software die uw persoonlijke aspecten kan evalueren en risico's of uitkomsten kan voorspellen.

  We kunnen ook gegevens over u aggregeren of anonimiseren. Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren en worden niet als Persoonsgegevens behandeld onder deze Privacyverklaring.

 9. OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 10. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden onder de volgende omstandigheden:

  • met elke maatschappij die deel uitmaakt van de Willis Towers Watson-groep voor het gebruik en de doeleinden als hierboven bepaald.
  • met onze klanten, tussenpersonen, adviseurs en zakenpartners ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen aan klanten, bijvoorbeeld om onze Diensten te leveren en verzekeringsproducten voor klanten te regelen;
  • met extern dienstverleners zoals entiteiten die instaan voor klantenservice, bezorging van e-mail, audits en andere diensten;
  • indien we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens openbaar te maken uit hoofde van toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wetgeving van buiten het land waarin u woont; en
  • in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, transfer of andere beschikking van het geheel of enig deel van ons bedrijf, onze activa of voorraad (waaronder in het kader van een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure).

  Wanneer we Persoonsgegevens delen met derden zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te garanderen dat er passende veiligheidsmaatregelen en geheimhoudingsverplichtingen gelden om de gedeelde gegevens te beschermen.

 11. VEILIGHEID EN BEWAARTERMIJN

 12. Willis Towers Watson handhaaft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging. Deze maatregelen zijn gericht op het garanderen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens. We evalueren deze maatregelen regelmatig om de veiligheid van de verwerking te garanderen.

  We zullen uw Persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de verlening van de Diensten aan onze klanten. Wanneer we uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben in verband met de Diensten zullen we uw Persoonsgegevens gedurende een periode bewaren die ons redelijkerwijs toelaat om:

  • Bedrijfsrapporten bij te houden ten behoeve van analyses en/of audits;
  • Te voldoen aan de vereisten voor het bewaren van documenten onder de toepasselijke wet- of regelgeving;
  • Te voldoen aan alle wettelijke of andere regelgevende verplichtingen;
  • Bestaande of potentiële rechtsvorderingen te onderbouwen of in te stellen; en
  • Eventuele klachten over onze activiteiten af te handelen.

  We zullen uw Persoonsgegevens verwijderen zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor bovenstaande doelen. Indien het ons, om technische redenen, onmogelijk is om bepaalde gegevens volledig van onze systemen te verwijderen, zullen we de gepaste maatregelen treffen om te voorkomen dat deze gegevens nog verder verwerkt of gebruikt worden.

 13. GRENSOVERSCHRIJDENDE DOORGIFTE

 14. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in een land dat uit hoofde van het EU-wetgeving geen gepast niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens garandeert, met name de VS, het VK of shared service centers in de Filipijnen of India.

  Wanneer we Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven, treffen we gepaste beveiligingsmaatregelen door middel van contractclausules, waaronder modelovereenkomsten (SCC) van de Europese Commissie, om te garanderen dat uw gegevens goed beschermd worden, overeenkomstig de toepasselijke Europese wettelijke voorwaarden. Voor meer informatie over de gepaste beveiligingsmaatregelen in voege neemt u contact met ons op via de gegevens in het artikel "Contact en opmerkingen" hieronder.

 15. KEUZES EN TOEGANG

 16. Zowel Willis Towers Watson als de klant zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken.

  Indien u een kopie wilt opvragen van Persoonsgegevens die we over u verwerken of de verwerking van uw Persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, actualiseren, blokkeren, stopzetten, ertegen bezwaar maken of beperken, dan kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen naar dataaccessrequest@willistowerswatson.com of door uw verzoek per post te sturen aan het adres dat in het onderstaande artikel "Contact en opmerkingen" wordt gegeven.

  Geef alstublieft duidelijk aan in uw verzoek welke Persoonsgegevens u gewijzigd wilt zien, wanneer u wilt dat we uw Persoonsgegevens uit onze database verwijderen, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat we toepassen op het gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor uw bescherming kunnen wij uitsluitend verzoeken verwerken in verband met de Persoonsgegevens die horen bij het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Eventueel zullen we uw identiteit moeten controleren voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen.

  Wij streven ernaar om met u samen te werken om een redelijke oplossing te vinden voor elke klacht of bezorgdheid over privacy. Wanneer u echter van mening bent dat wij uw klacht of bezorgdheid niet hebben kunnen wegnemen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische overheidsinstelling die toeziet op de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over uw rechten en hoe een klacht in te dienen, zie https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte (in het Frans) en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen (in het Nederlands).

 17. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

 18. U kunt bij ons een kopie opvragen van deze Privacyverklaring met behulp van de onderstaande contactgegevens.

  We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een herziene versie aan onze klanten mee te delen of te verstrekken. Ingeval wijzigingen aan deze Privacyverklaring een fundamenteel effect zullen hebben op de aard van de verwerking, of anderszins een substantieel effect op u hebben, zullen we onze klanten vragen om u ruim van tevoren in kennis te stellen van deze wijzigingen, zodat u de gelegenheid hebt om uw rechten uit te oefenen (bv. om bezwaar te maken tegen de verwerking).

 19. CONTACT EN OPMERKINGEN

 20. De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is Willis Towers Watson SA/NV, met statutaire zetel in Quai des Vennes 18-20, 4020 Luik en geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 0415.981.926. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons Global Privacy Office, Quai des Vennes 18-20, 4020 Luik, of per e-mail naar het volgende e-mailadres: DPO@willistowerswatson.com.