Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Bereid u voor op een lange periode van onzekerheid op de beleggingsmarkten

Investments
COVID 19 Coronavirus

April 27, 2020

De COVID-19-pandemie die we momenteel meemaken, treft iedereen op aarde, ongeacht de manier waarop we leven.

Een van de invalshoeken om de uiteenlopende en intergeconnecteerde implicaties te bekijken, is de tijdsspanne waarin die zich zullen ontvouwen:

 • Korte termijn: De grootste prioriteit moet nu de gezondheid en het welzijn van de mensen zijn, vooral de kwetsbaarsten in onze maatschappij. Elk van ons moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan, en we dragen iedereen die het moeilijk heeft en die de klok rond werkt om anderen te helpen een warm hart toe.
 • Middellange termijn: Heel wat bedrijven zullen zware gevolgen ondervinden van de uitbraak en van de maatregelen die genomen zijn om de crisis te beperken. Klanten die niet meer betalen en verstoorde logistieke ketens zullen een beproeving zijn voor onze weerbaarheid, ondanks de ongeziene steunmaatregelen die regeringen over de hele wereld ter beschikking stellen.
 • Langere termijn: De zeer drastische dalingen op de markten van traditionele beleggingen, in combinatie met onzekere toekomstperspectieven, vormen een reële bedreiging voor financiële en andere instellingen. Toegezegde pensioenregelingen zijn een belangrijke case omdat die hoofdzakelijk afhangen van hun kapitaalreserves om hun opbrengstenbeloften op lange termijn aan hun klanten waar te kunnen maken.

Iedereen, zonder uitzondering, moet inspanningen blijven leveren om het virus te vertragen en onder controle te krijgen, en om de gevolgen ervan te beperken. Bovendien zal iedereen die betrokken is bij institutionele beleggingen (zoals beheerders en sponsors van pensioenregelingen, en al wie die steunt) de bijkomende plicht hebben tegenover hun stakeholders om de financiële gevolgen te beheren. In dit artikel lichten we enkele geavanceerde denkpistes en aanbevolen principes toe.


Ingrijpende en blijvende veranderingen

De afgelopen weken hebben aandelen een waardedaling gekend die we zelden hebben meegemaakt in de geschiedenis van de aandelenmarkten, en dat terwijl staatsobligaties eveneens bokkensprongen maakten. Over het algemeen is de relatieve beweging tussen aandelen en obligaties een significante driver voor de financiële situatie van pensioenregelingen vanwege de manier waarop ze worden gefinancierd. Wanneer obligaties duurder worden, is dat doorgaans slecht nieuws, maar wanneer ze op korte tijd veel goedkoper worden, kan dat ook tot problemen leiden - bijvoorbeeld de noodzaak om activa te verkopen (die zonet in waarde gedaald zijn) om een onverwachte waarborg te moeten voorzien voor een afdekkingprogramma (hedging).

Marktbewegingen sinds 2019
Marktbewegingen sinds 2019

Bron: MSCI en FTSE op 18 maart 2020

Marktparticipanten zijn het er grotendeels over eens dat wat we zover hebben gezien consistent is met het soort van extreme negatieve gebeurtenissen die een keer om de honderd jaar voorkomen. Sommige maken de vergelijking met de griepepidemie van 1918. De volledige impact van de huidige uitbraak zal pas de komende maanden en jaren duidelijk worden, en dus kunnen we de gevolgen niet rechtstreeks vergelijken (hoewel die in grote lijnen consistent zijn) met de typische jaarrisicometingen die vaak door beleggers worden gehanteerd, zoals het risico van het potentiële verlies (value at risk).

Hoe groot de schade zal zijn voor een pensioenregeling hangt in hoge mate af van individuele omstandigheden, en zonder enige twijfel zijn de beheerders ervan nu al een eerste balans aan het opmaken. Intussen, en dit zijn algemene bemerkingen:

 • Degelijk gefinancierde plannen: Voor deze plannen is naar alle waarschijnlijkheid gekozen voor een strategie met lage risico's of ze bestaan uit portfolio's waarbij de focus veeleer op het genereren van inkomsten ligt dan op opbrengst. Daardoor ondervinden ze minder last van de recente marktdalingen.
 • Globaal beheerskader: Zo ook omvatten sommige plannen zogenaamde 'de-risking'-procedures. Zij hebben hun risico's verminderd om een sterkere financieringspositie te hebben na de winsten die op het einde van vorig jaar op de markten werden geboekt.
 • Goed beschermde plannen: Steeds meer beheerders kiezen voor een brede waaier van maatregelen, waaronder afdekkingprogramma's (om minder blootgesteld te worden aan de prijszetting van obligaties), opties (om minder blootgesteld te worden aan de prijszetting van aandelen), diversificatie (om risicoconcentratie te vermijden en om minder afhankelijk te zijn van mainstream aandelen- en kredietmarkten) en negatieve beschermingsstrategieën (bv. om meer blootgesteld te worden aan flight-to-quality activa zoals US Treasuries). We stellen vast dat plannen die over de meeste of al deze maatregelen beschikken, tijdens de eerste vier maanden van dit jaar slechts in geringe mate een daling hebben gekend van hun dekkingsgraad.
 • Andere plannen: Plannen die niet tot een van de bovenstaande categorieën behoren, zullen mogelijk moeten vaststellen dat hun dekkingsgraad aanzienlijk gedaald zijn. Wanneer zij de schade opmeten, zal de radicale verschuiving in omstandigheden hopelijk een trigger zijn voor hen om de methode te herbekijken die ze momenteel gebruiken om hun risico's in te schatten opdat ze de situatie niet nodeloos erger maken.

We verwachten dat heel wat beheerders hun globale strategie zullen herbekijken in het licht van hun geüpdatete dekkingsgraad en evaluatie van het sponsorconvenant.

We verwachten dat heel wat beheerders hun globale strategie zullen herbekijken in het licht van hun geüpdatete dekkingsgraad en evaluatie van het sponsorconvenant.

Ongeacht de precieze omstandigheden verwachten we dat heel wat beheerders hun globale strategie zullen herbekijken in het licht van hun geüpdatete dekkingsgraad en evaluatie van het sponsorconvenant. (In het Verenigd Koninkrijk kan dit misschien samenvallen met het herwerkte framework voor langetermijnfinanciering dat de pensioenregulator zal introduceren). Voor sommige beheerders kan die denkoefening resulteren in een lijst van nieuwe beleggingsdoelstellingen in termen van de return die ze willen halen en het tijdsbestek voor het opbouwen (of heropbouwen) van hun activareserves.

Daarbij zullen de beheerders zich bewust moeten zijn van het veranderde economische landschap voor zowel de sponsor van hun plan als voor de bedrijven waarin ze investeren. Uiteraard betreft het hier niet alleen bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door de huidige crisis of sectoren waarvan het evident is dat ze harde klappen hebben moeten incasseren. Naarmate logistieke ketens zich de komende maanden normaliseren en werkwijzen worden aangepast, zullen we ons eenmaal alles achter de rug is in een permanent veranderde operationele omgeving bevinden. Na de recente marktdalingen, is het ook mogelijk dat we terechtkomen in een periode van hoge risico's en hoge potentiële opbrengsten, met meer onzekerheid die gevoed wordt door de complexe interactie tussen het verloop van de pandemie, de respons van overheden en het gedrag van beleggers.


Het juiste beleggingskader voor de nieuwe omgeving

We beginnen onze aanbevelingen met een waarschuwing tegen kniepeesreflexen gebaseerd op eenzijdige voorspellingen van toekomstige marktbewegingen en tegen de verleiding om te wachten met ingrijpen tot de situatie zich normaliseert. De omstandigheden blijven onzeker en het is extreem moeilijk om het gedrag op de markten te voorspellen, zeker omdat de mensen die de beslissingen moeten nemen of beleggingsproducten verhandelen mogelijk persoonlijk getroffen zijn door het virus.

We blijven pleiten voor een aanpak waarbij risico's worden beheerd, in een tijd waarin de asymmetrie van de gevolgen van pensioenrisico's relevanter is dan ooit. Dat is een andere manier om te zeggen dat de leden in het beste geval de inkomsten zullen ontvangen die ze altijd al hadden verwachten. In het slechtste geval kan een verdere achteruitgang tot een onhoudbare situatie leiden voor zowel het pensioenplan als de sponsor.

Concreet denken we dat de investeringsprincipes die aan de basis liggen van elke aanpak herbekeken moeten worden, en dat daarbij ook gekeken moet worden naar het meest geschikte kader voor de nieuwe omgeving, zoals:

 • Niveau van hedging: Een doeltreffend afdekkingprogramma (hedging) kan bescherming bieden tegen het plausibele scenario waarbij intrestvoeten drastisch zakken (en obligaties duurder worden) en lange tijd zo laag blijven.
 • Diversificatie: Zelfs als de markten zich zouden herstellen kunnen verschillende soorten beleggingen heel anders presteren. Daarom is het goed opbrengsten te genereren uit een brede waaier van bronnen om zo te verhinderen dat men de 'verkeerde' sectoren gekozen heeft om in te investeren.
 • Beschermingsstrategieën: Door de juiste combinatie van strategieën te kiezen kan het effect van verdere marktdalingen worden verminderd, ongeacht of die het gevolg zijn van de huidige crisis of andere gebeurtenissen. Toch moet bij de uitwerking en de implementatie rekening worden gehouden met de veranderde omstandigheden (de bescherming van traditionele aandelenopties is veel duurder geworden bijvoorbeeld) en moet vermeden worden dat men te veel positieve resultaten misloopt, mochten de markten toch weer opveren.
 • Dynamische beheerskaders: We zijn gewoon om te vertrouwen op competente en deskundige beheerders die in staat zijn om dagelijks te beslissen over de juiste timing om te handelen, maar op volatiele markten wordt het belangrijker om snel te kunnen reageren op gebeurtenissen die zich voltrekken. Een solide beheersprocedure maakt het mogelijk om snel veranderingen door te voeren, door of namens de beheerders, bijvoorbeeld om de opbrengsttarget bij te stellen of het niveau van hedging te verhogen tegen de juiste prijs.
 • Flexibiliteit: In het verlengde van het bovenstaande zal een wendbare procedure (die betrekking heeft op andere investeerders) helpen om kansen te herkennen en te grijpen voor betere returns in bepaalde domeinen - of, om het preciezer te verwoorden, een beter evenwicht tussen risico's en opbrengsten. Wie een doeltreffende beheersstructuur heeft, beschikt over een extra troef, net als wie een zekere hoeveelheid liquide middelen achter de hand houdt om de ergste brandjes te kunnen blussen.

De bovenstaande maatregelen zijn enkele specifieke maatregelen die beheerders de komende maanden kunnen overwegen. Meer algemeen: onze aanbeveling om een beleggingskader te implementeren voor de nieuwe omgeving is zoals steeds gebaseerd op een aanpak op basis van metingen en cijfers, waarbij risico's zo goed mogelijk worden beheerd.


Tot slot nog dit

Onze gedachten gaan uit naar al degenen over de hele wereld die het meest getroffen worden door de huidige malaise, zowel wat hun gezondheid als financiële zekerheid betreft. In een professionele context raden we aan dat institutionele investeerders hun situatie herbekijken en de juiste strategie kiezen, de juiste beleggingsaanpak en een beheersstructuur die zijn aangepast aan een permanent veranderde omgeving. Een solide framework is niet iets waarmee gewacht mag worden tot de situatie zich herstelt, noch mag men 'dubbel of niets' spelen met de markten, vooral niet daar waar de positie van een financiële sponsor ook nog eens verzwakt is. In plaats daarvan moeten we streven naar een goede uitgangspositie om een lange periode van onzekerheid te kunnen overbruggen, ongeacht of die onzekerheid het gevolg is van de huidige pandemie of iets wat we nu nog niet kunnen voorzien.

Related content tags, list of links Artikel Beleggingen COVID-19 (Coronavirus)
Contact Us