Ga naar de hoofdinhoud
Blog post

Richt uw pijlen op het emotioneel welzijn van uw werknemers!

Focus op emotioneel welzijn verhoogt bedrijfsproductiviteit

Bienestar integral|Health and Benefits|Inclusion and Diversity
N/A

Augustus 16, 2019

Wie programma's ontwikkelt die het emotioneel welzijn van werknemers bevorderen, oogst productievere resultaten over alle generaties heen.

Behoeften op het vlak van emotioneel welzijn kunnen tot uiting komen in een brede waaier van symptomen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het welzijn:

 • Lichamelijk – pijn, vermoeidheid, slapeloosheid
 • Emotioneel – angst, rusteloosheid, lichtgeraaktheid
 • Mentaal – woede, alcohol- en drugverslaving
 • Sociaal – teruggetrokkenheid of relatieproblemen

Het continuüm van het emotionele welzijn omvat heel uiteenlopende behoeften. Aan het ene uiteinde vinden we de werknemers die voor levensbepalende beslissingen staan of zware tegenslagen moeten verwerken, zoals verslaving, financiële zorgen of het verlies van een geliefde. Aan het andere uiteinde bevinden zich de werknemers die veel voldoening halen uit hun werk, die bulken van de energie en die uitzonderlijk weerbaar zijn. In het midden bevindt zich de meerderheid van de werknemers, die geconfronteerd worden met alledaagse frustraties en levensgebeurtenissen.

Het gaat om de gebruikelijke dingen die in een mensenleven gebeuren maar die toch voor stress kunnen zorgen. Jonge volwassenen kunnen problemen ondervinden in hun sociale leven of een studieschuld hebben. Oudere volwassenen kunnen moeite hebben om de hypotheek te betalen, om te sparen voor hun oude dag, om kinderopvang te vinden, om de juiste zorg te vinden voor hun ouders, of om gezond te blijven. De uitdaging voor werkgevers bestaat erin om een antwoord te bieden op de verschillende behoeften van werknemers op verschillende momenten in hun leven.

Uit de Willis Towers Watson Global Benefits Attitude Survey (GBAS) van 2017/2018 blijkt het volgende:

 • 46% van de werknemers geeft aan een hoog of bovengemiddeld stressniveau te ervaren.
 • 32% van de werknemers geeft aan de afgelopen twee jaar aan ernstige stress, angst of depressie te hebben geleden.

Uiteraard moeten we in overweging nemen dat bepaalde groepen van de bevolking vatbaarder zijn voor stress, angst en depressie dan andere. Volgens de GBAS is de kans op stress, angst en depressie groter bij millennials, vrouwen en mensen met financiële zorgen. Toch ervaren nagenoeg alle werknemers stress en emotionele welzijnsbehoeften. Door een efficiënt programma op te zetten rond emotioneel welzijn kunnen werkgevers meerdere generaties van werknemers ondersteunen en zal de productiviteit van het personeel toenemen.

Bied voordelen aan die een belangrijke meerwaarde vormen voor het emotionele welzijn van werknemers

1) Breng het traject van het emotionele welzijn van werknemers in kaart

Het traject van het emotioneel welzijn en de geestelijke gezondheid van werknemers concipiëren en in kaart brengen helpt u om een betekenisvol programma samen te stellen voor de bevordering van hun emotioneel welzijn. Het traject begint doorgaans met de werknemer die zich bewust wordt van een behoefte voor ondersteuning op het vlak van emotioneel welzijn, maar het kan een hele uitdaging zijn om de weg te vinden naar de juiste zorg. Bovendien ervaren veel werknemers het stigma dat op geestelijke gezondheidsbehoeften rust als een drempel.

Om werknemers te helpen die obstakels te overwinnen, is het een goed idee om een analyse te maken van de verschillende werknemersprofielen en persona's die een context kunnen geven voor een efficiënt en modern programma rond emotioneel welzijn. Om die werknemerstypes te definiëren, stel u de volgende vragen:

 • Wat zijn de verschillende werknemerssegmenten?
 • Hoe zien zij emotioneel welzijn?
 • Wat zijn hun unieke behoeften?
 • Hoe brengen we het traject in kaart naar zelfactualisatie en zelftranscendentie?

2) Inventariseer het huidige programmaontwerp en onderzoek wat verkrijgbaar is op de markt

Wanneer u een programma begint te ontwerpen, maakt u eerst een inventaris van de bestaande voordelen op het vlak van geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn. U toetst die verzameling maatregelen aan de specifieke behoeften van werknemers en u gaat na in welke mate ze op elkaar zijn afgestemd om het welzijn van de werknemers te bevorderen:

 • Welke voordelen zijn voorzien in de medische zorgregeling voor geestelijke gezondheidsproblemen en verslaving?
 • Wanneer heeft de organisatie voor het laatst het ontwerp en de resultaten van het hulpprogramma voor werknemers geëvalueerd?
 • Is het nuttig om in uw portfolio van voordelen voor emotioneel welzijn de diensten op te nemen van een externe aanbieder van oplossingen voor bepaalde geestelijke problemen?

Het landschap van diensten voor emotioneel welzijn evolueert voortdurend. Zo zijn er start-ups die zich toeleggen op de behandeling van specifieke mentale problemen of die hun diensten op afstand verlenen, gevestigde aanbieders met spin-offs die zich specialiseren in geestelijke gezondheidszorg of ondersteuning voor werknemers, en traditionele bedrijven uit de medische sector met een aanbod dat ook geestelijke gezondheidszorgen omvat.

Een voorbeeld van een innovatieve oplossing van een start-up is Woebot.io, een klinisch gevalideerde chatbot-app voor wie kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Woebot maakt gebruik van artificiële intelligentie om met de gebruiker in dialoog te gaan en antwoorden te bieden in de vorm van gedragstherapie om symptomen van angst en depressie aan te pakken. Afstandstools zoals Woebot kunnen drempelverlagend werken voor werknemers die zich schamen om hulp te zoeken of die andere obstakels ervaren.

3) Analyseer de achterliggende data over geestelijke gezondheid

Wanneer u klaar bent met de inventaris van uw huidige aanbod voor geestelijke gezondheid en welzijn, en u hebt de markt geanalyseerd voor potentiële nieuwe mogelijkheden, dan is het tijd om de achterliggende data te bekijken die een indicatie kunnen zijn van het emotioneel welzijn in uw organisatie:

 • Hoe worden klachten over geestelijke gezondheid en verslaving geformuleerd?
 • Bevestigen de cijfers over productiviteit en absenteïsme de behoefte aan meer ondersteuning voor geestelijke gezondheid en welzijn?

U kunt met name de volgende kerngegevens bekijken (die u jaar na jaar kunt vergelijken):

 • Aantal verloren werkdagen.
 • Arbeidsongeschiktheid vanwege geestelijke problemen - vooral claims waar geestelijke gezondheid de primaire diagnose is.
 • De hoeveelheid voorgeschreven medicatie voor geestelijke problemen die wordt ingenomen.
 • De mate waarin mensen een beroep doen op het hulpprogramma voor werknemers.
 • De mate waarin mensen medische hulp zoeken voor hun geestelijke gezondheidsproblemen en verslaving, zowel opnames in instellingen/ziekenhuizen als ambulante zorg.
 • De aanwezigheid van depressie en angst.

Vanuit demografisch oogpunt gezien, kunt u uit de data specifieke behoeften of eigenschappen afleiden voor bepaalde bevolkingsgroepen of segmenten? Als u over die achterliggende data beschikt, hebt u een context waarbinnen u de ideale mix van maatregelen kunt samenstellen voor het welzijn van uw populatie.

4) Bouw uw bedrijfscultuur op rond emotioneel welzijn

Tot slot, stel emotioneel welzijn centraal in uw bedrijfscultuur. Dat houdt in dat u de missie van uw organisatie en de waardepropositie van de werknemers daarop afstemt. Van alle werkgevers die deelnamen aan de '2018 Willis Towers Watson Best Practices in Health Care Survey' gaf de helft aan dat ze al over een bedrijfsbrede strategie of over een actieplan beschikken rond geestelijke gezondheid, of dat de implementatie daarvan voorzien was voor 2019.

 • Voorzie opleidingskansen voor managers en supervisors die erop gericht zijn om tekenen van geestelijke gezondheidsproblemen of een verstoord emotioneel welzijn te herkennen.
 • Gebruik enquêtes of feedbackmomenten om focusgroepen samen te stellen die een inventaris maken van mogelijke bronnen van al dan niet werkgerelateerde stress waarvoor de werkgever ondersteuning kan bieden.
 • Geef uw werknemers meer energie en arbeidsvreugde door hen unieke leer- en ontplooiingskansen te bieden.
 • Zorg dat inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid deel uitmaken van uw bedrijfscultuur.

Werknemers hechten belang aan deze eigenschappen en ze voelen zich door een dergelijke bedrijfscultuur gesteund met het oog op hun zelfactualisatie en zelftranscendentie.

Bied interventies en ondersteuning voor geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn aan met het oog op een bredere werknemerservaring

Werkgevers bieden programma's aan rond emotioneel welzijn binnen de bredere context van de werknemerservaring. Dat houdt in dat ze zich focussen op maatregelen en voordelen die werknemers ondersteunen in hun dagelijkse leven, zowel bij voorspelbare als onverwachte levensgebeurtenissen. Wanneer werkgevers een evaluatie maken van de strategie die ze beogen met hun portfolio van maatregelen en voordelen ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, doen ze er goed aan een antwoord te formuleren op de volgende achterliggende vragen die betrekking hebben op de bredere context van de werknemerservaring:

 • Wat doet de organisatie om het leven van de werknemers beter te maken?
 • Levert de organisatie een meerwaarde via haar portfolio van maatregelen en voordelen om werknemers te ondersteunen bij stress of een verstoord emotioneel welzijn?
 • Hebben die maatregelen en voordelen een therapeutische waarde?
 • Wat vinden de werknemers zélf van de maatregelen en voordelen rond emotioneel welzijn?

Een 'one-size-fits-all'-aanpak is al lang voorbijgestreefd. Een pakket op maat van elk individu en ondersteuning bij levensgebeurtenissen die potentiële stressbronnen zijn, is onontbeerlijk voor de efficiëntie van de maatregelen en voordelen, voor de productiviteit van de werknemers en voor een betekenisvolle werknemerservaring.

Contact


Related Solutions

Contact Us